Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ματαίωση της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20628/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 81986

  • 1
  • Συντάχθηκε 23-05-2022 14:56 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Αποδοχή παραίτησης (αρ. πρωτ. επιστολής 7881/01-04-2022) του με αρ. πρωτ. πρότασης 23365/07-12-2021 υποψηφίου στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20628/15-11-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως μιας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ-Δράση για το Πολυτεχνείο Κρήτης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Κων/νο Κομνίτσα και με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81986 – Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 8428/11-04-2022 αιτήματος του επιστημονικά υπευθύνου του έργου για ματαίωση της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 20628/15-11-2021 ανοιγείσας διαδικασίας επιλογής προσωπικού


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012