Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων μελών ΔΕΠ στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 29-11-2022 13:51 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης, ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 2937/Γ΄/24.11.2022 έχουν δημοσιευθεί οι υπ’ αριθμ. πρωτ. 635/07.10.2022 και 688/11.10.2022 προκηρύξεις, δύο (2) θέσεων μελών Δ.Ε.Π., ως εξής:

  ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 

  1)  Μία (1) θέση (ΑΔΑ : ΨΟΩΥ469Β6Ν-ΠΦΙ ) στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ : 30978  στον Τομέα Ανάπτυξης, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών (ΙΙ) και στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντική Μικροβιολογία»

  και

  2) Μία (1) θέση (ΑΔΑ : Ψ29Σ469Β6Ν-ΡΣΣ) στη βαθμίδα του Καθηγητή Α΄ βαθμίδας, με κωδικό  ΑΠΕΛΛΑ : 30976στον Τομέα Περιβαλλοντικής Υδραυλικής, Παράκτιας Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικής Μηχανικής (IV) και στο γνωστικό αντικείμενο «Γεωργική Μηχανική»

  Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 28.01.2023.

  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ δημοσίευσης της προκήρυξης

  τηλέφωνο Γραμματείας Σχολής: 2821037781, email Γραμματείας: secretariat@enveng.tuc.gr.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012