Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 23811/2022 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82577

  • 1
  • Συντάχθηκε 06-12-2022 12:20 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26325/30-11-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23811/31-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Βιώσιμη επεξεργασία φτωχών Ευρωπαϊκών θειούχων και λατεριτικών μεταλλευμάτων νικελίου/κοβαλτίου και τελμάτων επίπλευσης για παραγωγή μετάλλων κατάλληλων για κατασκευή μπαταριών (ENICON)» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο Κομνίτσα και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82577


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012