Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21342/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΕ ΕΛΚΕ 82324.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21342/2022 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΚΕ ΕΛΚΕ 82324.

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-12-2022 08:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 26505/01-12-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 21342/04-10-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο « Αέρια Ρύπανση από Πυρκαγιές και η Σχέση τους με την Κλιματική αλλαγή , παρελθόν, παρόν, μέλλον » στο πλαίσιο της Δράσης «2η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», με τον επιστημονικό υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Απόστολο Βουλγαράκη και κωδικός έργου 82324.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και στις ιστοσελίδες του φορέα Ε.Λ.Κ.Ε. ( www.elke.tuc.gr ) και του Πολυτεχνείου Κρήτης ( www.tuc.gr ).

  Μετά την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας τα αποτελέσματα καθίστανται οριστικά, χωρίς να απαιτείται η δημοσίευση άλλης απόφασης.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012