Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Μαρακάκη Ειρήνης -Ευφροσύνης- Σχολή ΑΡΜΗΧ

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-07-2022 17:02 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: η παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
  Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
  Έναρξη: 08/07/2022 17:00
  Λήξη: 08/07/2022 18:00

   

  Ονοματεπώνυμο: ΜΑΡΑΚΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

  Τίτλος:Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Title:HE INSTITUTION OF ORGANIZED STRUCTURE AND ITS REALISATION IN GREECE

  Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 17.00 μ.μ.

  Εξεταστική Επιτροπή

  Αναπληρώτρια  Καθηγητής ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΔΙΜΕΛΛΗ (επιβλέπουσα
  Καθηγητής Παρθένιος Παναγιώτης
  Αναπληρωτής Καθηγητής Τζομπανάκης Αλέξιος

  Περίληψη

  Ο θεσμός της οργανωμένης δόμησης αποτελεί μία πολεοδομική πρακτική προγραμματισμένης αστικής ανάπτυξης, η οποία εφαρμόστηκε ευρέως -κυρίως μεταπολεμικά- στα ανεπτυγμένα κράτη του δυτικού κόσμου. Στη χώρα μας, το μοντέλο αυτό εφαρμόστηκε μόνο αποσπασματικά καθώς οι Ελληνικές πόλεις χαρακτηρίζονται από άναρχη και απρογραμμάτιστη ανάπτυξη των περιοχών κατοικίας, κυρίως μέσα από αυθαίρετες διαδικασίες δόμησης. Αποτέλεσμα αυτού είναι να παρατηρούνται σήμερα αρκετές ελλείψεις που αφορούν υποδομές και κοινόχρηστους χώρους. Οι Ζώνες Ενεργούς Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.) αποτελούν υφιστάμενες ή νέες περιοχές οι οποίες αναπτύσσονται μέσω οργανωμένης δόμησης και έχουν ως στόχο την παροχή ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου για την υλοποίηση τους. Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι να μελετηθεί ο θεσμός της οργανωμένης δόμησης καθώς και το πεδίο εφαρμογής των Ζωνών Ενεργούς Πολεοδομίας στην Ελλάδα και να πραγματοποιηθεί μία κριτική αποτίμηση των περιπτώσεων εφαρμογής τους. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη του θεσμού στη χώρα μας και η αντίστοιχη νομοθεσία, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται εκτενέστερη εξέταση ορισμένων περιπτώσεων οικισμών που οικοδομήθηκαν μέσω της οργανωμένης δόμησης


    • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012