Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας κας Καραγιαννάκη Παρασκευής, Σχολή ΜΗΧΟΠ

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-03-2023 14:42 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Τόπος: Μ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108
  Έναρξη: 22/03/2023 12:00
  Λήξη: 22/03/2023 13:00

  Τίτλος

  Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από εκχύλιση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων σε έδαφος και πιθανές χρήσεις αυτών ως βελτιωτικών εδάφους - Environmental impacts from the leaching of industrial solid wastes into soil and their possible uses as soil amendments.

  Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή

  • Βάμβουκα Δέσποινα (Επιβλέπων)
  • Πεντάρη Δέσποινα
  • Σφακιωτάκης Στυλιανός

  Περίληψη

  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ήταν η αξιολόγηση στερεών βιομηχανικών αποβλήτων ως βελτιωτικά εδάφους. Για την διεξαγωγή των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν βιοεξανθρακώματα στέμφυλων, πριονιδιού και αστικών στερεών απορριμμάτων, τα οποία προέκυψαν μέσω της διαδικασίας της πυρόλυσης. Τα βιοεξανθρακώματα εισάχθηκαν σε στήλες εκχύλισης με έδαφος από την περιοχή της ΔΕΔΙΣΑ και κομπόστα από λυματολάσπη χοιροστασίου, σε διαφορετικές ποσότητες και συνδυασμούς. Κάθε μια από τις στήλες διαβρέχτηκε για 3 μήνες με απιονισμένο νερό, σε ποσότητα που αντιστοιχούσε στην μέση ετήσια βροχόπτωση της περιοχής της Κρήτης κατά τα έτη 2015-2019. Στα εκπλύματα που συλλέχθηκαν πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις pH, ηλεκτρικής αγωγιμότητας, του χημικά απαιτούμενου οξυγόνου COD, των φωσφορικών και των νιτρικών ιόντων, των βαρέων μετάλλων και των ανόργανων στοιχείων.

  Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, η εφαρμογή των βιοεξανθρακωμάτων στο έδαφος βελτίωσε την ικανότητα συγκράτησης του νερού, αύξησε το pH, μείωσε την ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και το COD. Η προσθήκη βιοεξαθρακώματος στο μείγμα εδάφους/κομπόστας επέτρεψε την βραδύτερη απελευθέρωση νιτρικών και φωσφορικών ιόντων, καθώς και των θρεπτικών συστατικών εκτός από το κάλιο. Για όλους τους συνδυασμούς εδάφους, η ποσότητα φαινολών που απελευθερώθηκε στα υγρά εκπύματα ήταν πολύ χαμηλή. Τα βαρέα μέταλλα παρουσία των βιοεξανθρακωμάτων στα εδαφικά μείγματα μειώθηκαν σημαντικά.

    • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012