Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής-διοικητικής-οικονομικής υποστήριξης του ερευνητικού έργου Κ.Ε. 81552

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-05-2021 13:10 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 24-05-2021 13:13

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείυο Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου οικονομικής διαχείρισης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «B2E4sustainable-WWTP/ Νέα Μέθοδος Ενεργειακά Αυτόνομης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Διαχείρισης Βιοστερεών», του Προγράμματος LIFE B2E4sustainable-WWTP, με κωδικό ΕΛΚΕ 81552 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Πέτρο Γκίκα, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Πράσινο Ταμείο.

  Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η επιλογή Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την τεχνική, διοικητική και οικονομική υποστήριξη του έργου (external consultancy to support TUC on the management of the project) του έργου με τίτλο «B2E4sustainable-WWTP/ Νέα Μέθοδος Ενεργειακά Αυτόνομης Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων και Διαχείρισης Βιοστερεών», του Προγράμματος LIFE B2E4sustainable-WWTP, σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις που θέτει η παρούσα, όπως λεπτομερώς αναλύεται στο παράρτημα Β αυτής «Τεχνικές Προδιαγραφές».

  Γίνονται δεκτές προσφορές για το σύνολο της αιτούμενης υπηρεσίας (επί ποινή αποκλεισμού).

  Ως ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η Τρίτη 08 Ιουνίου 2021 και ώρα 10:00 π.μ.

  Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό καθαρής αξίας τριάντα έξι χιλιάδων ευρώ (36.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 24% ποσού οκτώ χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (8.640,00 €), ήτοι στο ποσό συνολικής αξίας σαράντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων σαράντα ευρώ (44.640,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Η προσφορά υποβάλλεται συντεταγμένη ή μεταφρασμένη επισήμως στην Ελληνική γλώσσα (ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην Ελληνική), σε ξεχωριστούς σφραγισμένους φακέλους έτσι ώστε να υπάρχουν διακριτοί υποφάκελοι α) δικαιολογητικών συμμετοχής, β) τεχνικής και γ) οικονομικής προσφοράς, επί ποινή αποκλεισμού.

  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, καλούνται να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη προσφορά, με κάποιον από τους ακόλουθους τρόπους:

  1) Με κατάθεση της προσφοράς από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, επί αποδείξει, έως και την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Δευτέρα 07 Ιουνίου 2021 και ώρα 09:30 π.μ., επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν, στο κτήριο Ε4, Γρ. 009, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κουνουπιδιανά, Χανιά.
  2) Με αποστολή και περιέλευση στην υπηρεσία του φακέλου προσφοράς έως την προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, ήτοι την Τρίτη 08 Ιουνίου 2021 και ώρα 15:30, επί ποινή αποκλεισμού, προκειμένου να πρωτοκολληθούν. Φάκελοι οι οποίοι θα παραλαμβάνονται μετά την ανωτέρω ημέρα και ώρα δε θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα.

  Τόπος διενέργειας διαγωνισμού: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου

  Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

  Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται από τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Πέτρο Γκίκα, στο τηλέφωνο 28210 37836 ή στο e-mail: petros.gikas@enveng.tuc.gr.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνικές προδιαγραφές
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Οικονομική προσφορά
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΗΚ ΣΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 26-05-2021 14:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ρητά επισημαίνεται ότι κατά τη διαδιακσία αξιολόγησης των προσφορών, οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας, ζητούν από τους προσφέροντες, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν, ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας 10 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012