Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια: Τμήμα 1: Φορητός Η/Υ Τμήμα 2: Εξοπλισμός κινητής τηλεφωνίας Κ.Ε ΕΛΚΕ 82491.

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-01-2022 11:01 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ψηφιακή Πλατφόρμα για τον Σχεδιασμό και την Ταχεία Πρωτοτυποποίηση Ρούχων'', με ακρωνύμιο ''i-MANNEQUIN'' και κωδικό Τ2ΕΔΚ-04770», της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με επιστημονικά υπεύθυνo τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Μπιλάλη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82491, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για εφαρμογές γραφικών και χρωματισμού και  εξοπλισμού κινητής τηλεφωνίας,

  Τμήμα 1: ΦΟΡΗΤΟΣ Η/Υ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ: ΤΕΜΑΧΙΑ: (1)

  Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τμήματος 1 ανέρχεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (3.480,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24%, ήτοι στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων δεκαπέντε ευρώ και είκοσι λεπτών ευρώ (4.315,20 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Τμήμα 2: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ: ΤΕΜΑΧΙΑ (2)

  Ο συνολικός προϋπολογισμός του Τμήματος 2 ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι ευρώ (2.220,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσοστού 24%, ήτοι στο ποσό των δύο χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα λεπτών (2.752,80 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Το αργότερο έως την 26η/01/2022 και ώρα 15:00.

  Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4.

  Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ως άνω διεύθυνση έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, άλλως θα απορρίπτονται ως μη κανονικές.

  Επισημαίνεται ότι στην εξωτερική ένδειξη του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης (1228/13-01-2022). 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012