Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων, ειδικότερα φιλτροταινιών 5014i Κ.Ε ΕΛΚΕ 82231.

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-01-2022 12:18 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας για την Κλιματική Αλλαγή και τις επιπτώσεις της», στο Υποέργο 3 του έργου «Υποδομές εθνικών ερευνητικών δικτύων στους τομείς της ιατρικής ακρίβειας, των κβαντικών τεχνολογιών και της κλιματικής αλλαγής» με κωδ. αριθ. 2018ΣΕ01300001 του Εθνικού Σκέλους του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, το οποίο χρηματοδοτείται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ, με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82231 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Μιχαήλ Λαζαρίδη, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης, ειδικότερα φιλτροταινιών, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας. 

  Προϋπολογιζόμενο κόστος δαπάνης: Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος της ανωτέρω δαπάνης δύναται να ανέλθει έως του ποσού των επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ (756,00 €) πλέον ΦΠΑ 24% , ήτοι  έως του συνολικού ποσού των εννιακοσίων τριάντα επτά ευρώ και σαράντα τεσσάρων λεπτών (937,44 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

  Τρόπος υποβολής προσφορών:

  Η τεχνική – οικονομική προσφορά υποβάλλονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος «Τεχνική – Οικονομική προσφορά» της παρούσας και αποστέλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
  • Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: lazaridi@mred.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: Έως την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 15:00.  

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012