Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25614/23-11-2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82126.

  • 1
  • Συντάχθηκε 20-12-2022 12:10 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 27835/13-12-2022 πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 25614/23-11-2022 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Visit Planner: Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Ενημέρωσης και Σχεδιασμού Περιήγησης και Δραστηριοτήτων για Τουρισμό Κρουαζιέρας βασισμένη σε Υβριδικά Συστήματα Σύστασης Πληροφορίας», με ακρωνύμιο: ViP, με κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-03135 της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικά υπεύθυνο το Καθηγητή κ. Γεώργιο Χαλκιαδάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82126.


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012