Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για ανάθεση υπηρεσιών σε δύτη για δειγματοληψίες στο Λιμένα Ηρακλείου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82410.

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-07-2021 13:54 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΡΥΠΑΣΜΕΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΙΖΗΜΑΤΩΝ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Καλογεράκη Νικόλαο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82410, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση υπηρεσιών σε δύτη για δειγματοληψίες στο Λιμένα Ηρακλείου, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στο παράρτημα της παρούσας τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες.

  Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: Δεκαεπτά χιλιάδες εννιακόσια ογδόντα ευρώ (17.980,00 €).

  Ποσοστό ΦΠΑ: 24%

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως την 20η/07/2021 και ώρα 15:00.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012