Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και επανατοποθέτησης αλουμινένιου διαχωριστικού στο Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδιασμού Εκμεταλλεύσεων Κ.Ε.82235

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και επανατοποθέτησης αλουμινένιου διαχωριστικού στο Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδιασμού Εκμεταλλεύσεων Κ.Ε.82235

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-12-2021 14:26 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης (δαπάνες  για publication fees, conference fees, μελέτες πεδίου και δαπάνες ενίσχυσης των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ, Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και των φοιτητών των Σχολών κατόπιν απόφασης ΓΣ)-ΜΗΧΟΠ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γαλετάκη Μιχαήλ και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82235, προσκαλεί  κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς, για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και επανατοποθέτησης αλουμινένιου διαχωριστικού στο Εργαστήριο Μελέτης και Σχεδιασμού Εκμεταλλεύσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  CPV και κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: CPV 50000000-5 και κατηγορία δαπάνης 62-07 Επισκευές - Συντηρήσεις (επισκευές και συντηρήσεις ενσώματων παγίων).

  Τόπος παράδοσης: Σχολή Μηχ. Ο.Π., Κτήριο Μ1.213, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τ.Κ. 73100, Χανιά.

  Περιεχόμενο τεχνικής-οικονομικής προσφοράς: Η τεχνική-οικονομική προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τον πίνακα του παραρτήματος της παρούσας. Επισημαίνεται ότι η προσφορά θα πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή και σφραγίδα της επιχείρησης, χρόνο ισχύος αυτής, καθώς και αναφορά στο ποσό προσφοράς (καθαρή αξία), αριθμητικώς και ολογράφως, στο ποσοστό ΦΠΑ, αριθμητικώς και ολογράφως και στο ποσό προσφοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, αριθμητικώς και ολογράφως. Η τεχνική – οικονομική προσφορά υποβάλλονται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας «Παράρτημα τεχνικής-οικονομικής προσφοράς».

  Τρόπος υποβολής προσφορών:

     Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
  • Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mgaletakis@isc.tuc.gr, gxiroudakis@isc.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

  Σε περίπτωση έντυπης αποστολής, η οικονομική προσφορά απαιτείται να υπογράφεται πρωτότυπα από τον νόμιμο εκπρόσωπο και να φέρει σφραγίδα της επιχείρησης

  Σε περίπτωση ηλεκτρονικής αποστολής, η οικονομική προσφορά, φέρουν σφραγίδα και υπογραφή νομίμου εκπροσώπου, με χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία γίνεται υποχρεωτικά αποδεκτή από τους φορείς του δημοσίου, εφόσον η διακίνηση των εγγράφων είναι ηλεκτρονική, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 1 ν. 4727/2020.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Το αργότερο έως την 23η/12/2021 και ώρα 15:00.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012