Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΜΕΤΑΘΕΣΗ καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού κάτω των οριων με συστημικό αριθμό 146120

  • 1
  • Συντάχθηκε 23-12-2021 08:26 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: 23-12-2021 09:48

    Μετάθεση καταληκτικής προθεσμίας υποβολής προσφορών και μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23762/12-12-2021 διαγωνισμού κάτω των ορίων (ΑΔΑΜ: 21PROC009729126) για την προμήθεια τριών (3) εξυπηρετητών, σε ισάριθμα τμήματα ως κατωτέρω, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Συνεργασία μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης και Imperial College για έρευνα πάνω στις δασικές πυρκαγιές και το κλίμα», το οποίο χρηματοδοτείται από ιδιώτες (IMPERIAL COLLEGE OF SCIENCE, TECHNOLOGY AND MEDICINE), με κωδικό ΕΛΚΕ 82448 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Απόστολο Βουλγαράκη, σε συνέχεια σχετικής ανακοίνωσης του Συστήματος ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ περί διακοπής της λειτουργίας του τελευταίου από την 15η/12/2021 έως και την 21η/12/2021.


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012