Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών για την προστασία από τον covid 19 - Κ.Ε. 82361

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-12-2021 10:46 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών και ειδικότερα υγειονομικού υλικού ως μέτρο αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού covid-19 στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Κωνσταντίνο – Αλκέτα Ουγγρίνη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82361.

  Φορέας χρηματοδότησης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικοί πόροι, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 3. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020 Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού» με κωδικό πράξης/ΟΠΣ 5070071.

  Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής).

  Προϋπολογισμός διαγωνισμού: Ο προϋπολογισμός του συνόλου των επιμέρους ειδών/τμημάτων του διαγωνισμού ανέρχεται στις 14.960,44 € πλέον ΦΠΑ ποσού 1.739,56 €, ήτοι στο ποσό των 16.700,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Επισημαίνεται ότι ο ΦΠΑ διαφοροποιείται σε 6% και 24%, ανά είδος και ανά τμήμα του διαγωνισμού. Ο προϋπολογισμός κάθε επιμέρους τμήματος έχει ως ακολούθως: Τμήμα 1: 1.1.Γάντια λάτεξ χωρίς πούδρα και 1.2. Μάσκες μίας χρήσεως (χειρουργικού τύπου), προϋπολογισμού ποσού 6.900,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 6%, Τμήμα 2: 2.1. Αντλία – περιέκτης κενός για χρήση με αντισηπτικό, 2.2. Βάση αντισηπτικού επιτοίχια χωρητικότητας 1000 ml και 2.3. Σπρέι Απολυμαντικό επιφανειών 700 ml, προϋπολογισμού ποσού 6.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 6 και 24 % και Τμήμα 3: χειροπετσέτες, προϋπολογισμού ποσού 3.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ 24%.

  CPV/Κατηγορία δαπάνης: Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στο σύνολό τους στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 33790000-4 Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης, κατηγορία δαπάνης 64-08.
  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: 

  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την υπογραφή της , υπολογιζόμενες ημερολογιακά.

  Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 149319.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 20:00 μ.μ.

  Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είχε οριστεί η Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 21PROC009831505.

  Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως:

  -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» την 28η-12-2021

  -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες» την 29η-12-2021.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012