Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για προμήθεια η/υ και εξαρτημάτων Κ.Ε. 82516

 • 1
 • Συντάχθηκε 28-12-2021 14:27 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφών εξαρτημάτων, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Joint Cybersecurity Operations Platform (JCOP)», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Σωτήριο Ιωαννίδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82516.

  Φορέας χρηματοδότησης: EUROPEAN HEALTH AND DIGITAL EXECUTIVE AGENCY (HADEA).

  Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής).

  Προϋπολογισμός διαγωνισμού: Η εκτιμώμενη συνολική αξία του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα οκτώ χιλιάδων επτακοσίων σαράντα ευρώ (78.740,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται σε ποσό καθαρής αξίας εξήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (63.500,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού δεκαπέντε χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ (15.240,00 €).
  Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανά τμήμα αναλύεται ως ακολούθως:
  -Τμήμα 1: Προϋπολογισμός καθαρής αξίας ποσού εξήντα χιλιάδων ευρώ (60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (14.400,00 €), ήτοι ποσού εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (74.400,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  -Τμήμα 2: Προϋπολογισμός καθαρής αξίας ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00 €) πλέον ΦΠΑ ποσού οκτακοσίων σαράντα ευρώ (840,00 €), ήτοι ποσού τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ευρώ (4.340,00 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι μήνες (6) μήνες από την υπογραφή της τελευταίας (διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) εβδομάδων).

  Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής.

  CPV/Κατηγορία δαπάνης: Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στο σύνολό τους στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 30000000-9 Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα/λοιπά περιφερειακά (14-03).

  Απόφαση ανάληψης υποχρέωσης: Για την ως άνω διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 24852/23-12-2021 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 9ΥΝ1469Β6Ν-ΒΑΠ) σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του έργου με τίτλο «Joint Cybersecurity Operations Platform (JCOP)» και κωδικό ΕΛΚΕ 82516.

  Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 151387.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 20:00 μ.μ.
  Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είχε οριστεί η Δευτέρα 07 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 21PROC009859501.
  Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως: -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» την 04η-01-2022, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες» την 05η-01-2022.
  Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL): www.elke.tuc.gr και www.tuc.gr στη διαδρομή: Νέα ► Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις/Διακηρύξεις.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012