Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ορθή επανάληψη της με αρ. πρωτ. 745/05-01-2021 Πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Κ.Ε ΕΛΚΕ 82071.

 • 1
 • Συντάχθηκε 11-01-2022 09:16 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ματαίωση πρόσκλησης 22PROC009893603 και ορθή επανάληψη 22PROC009906554, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Αρχή Λειτουργίας και Έλεγχος Φωτοβολταϊκού Αντιστροφέα Τύπου Buck-Boost με υψηλό βαθμό απόδοσης (Τ7ΔΚΙ-00066)     Ακρωνύμιο:eSOLAR», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020, της Δράσης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Κίνας», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή κ. Ευτύχιο Κουτρούλη, κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82071 και κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ14510010, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  Συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος δαπάνης πλέον ΦΠΑ: Δύο χιλιάδες εννιακόσια τρία ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά (2.903,24 €).

  Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: Τρεις χιλιάδες εξακόσια ευρώ (3.600,00 €). 

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Έως την 18η/01/2022 και ώρα 15:00.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012