Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου (φαρμακείο πρώτων βοηθειών και υγρό πλύσης ματιών) Κ.Ε.82011

 • 1
 • Συντάχθηκε 17-02-2022 13:30 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 17-02-2022 13:34

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «RISK ASSESSMENT OF FINAL PITS DURING FLOODING (RAFF)», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Μιχαήλ Γαλετάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82011, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  CPV και κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: CPV 33790000-4 και κατηγορία δαπάνης 64-08 Υλικά άμεσης ανάλωσης (Εργαστηριακά, χημικά αναλώσιμα) και αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware, κάρτες μνήμης κλπ.)

  Χρόνος παράδοσης:  Εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης στον ανάδοχο της αναρτητέας στο ΚΗΜΔΗΣ απόφασης ανάθεσης.

  Τόπος παράδοσης: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ), Ερευνητική Μονάδα: Έλεγχος Ποιότητας -Υγιεινή & Ασφάλεια στη Μεταλλευτική, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, Τ.Κ. 73100, Χανιά.

  Τρόπος υποβολής προσφορών:

     Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
  • Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: mgaletakis@isc.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00.


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 25-02-2022 14:28 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ματαίωση της με αρ.πρωτ. 4299/2022 πρόσκλησης υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου (φαρμακείο πρώτων βοηθειών και υγρό πλύσης  ματιών) Κ.Ε.82011

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «RISK ASSESSMENT OF FINAL PITS DURING FLOODING (RAFF)», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Μιχαήλ Γαλετάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82011, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίου, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  CPV και κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: CPV 33790000-4 και κατηγορία δαπάνης 64-08 Υλικά άμεσης ανάλωσης (Εργαστηριακά, χημικά αναλώσιμα) και αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware, κάρτες μνήμης κλπ.)

  Χρόνος παράδοσης:  Εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης στον ανάδοχο της αναρτητέας στο ΚΗΜΔΗΣ απόφασης ανάθεσης.

  Τόπος παράδοσης: Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ), Ερευνητική Μονάδα: Έλεγχος Ποιότητας -Υγιεινή & Ασφάλεια στη Μεταλλευτική, Πολυτεχνείο Κρήτης, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, Τ.Κ. 73100, Χανιά.

  Τρόπος υποβολής προσφορών:

     Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
  • Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: mgaletakis@isc.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 15:00.

   


 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012