Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια εξοπλισμού και αναλωσίμων Κ.Ε. 82549

 • 1
 • Συντάχθηκε 23-02-2022 14:05 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με σφραγισμένες προφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού και εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Propylene (C3H6) production via oxidative dehydrogenation of propane (C3H8) with carbon dioxide (CO2)- ODP-CO2», το οποίο χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 20741/08.01.2020) – με Αριθμό Πρότασης: 3367, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Παρασκευή Παναγιωτοπούλου και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82549.

  Φορέας χρηματοδότησης: Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» (Α.Π. 20741/08.01.2020) – με Αριθμό Πρότασης: 3367.

  Για την διαγωνιστική διαδικασία έχει εκδοθεί η με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 1980/27-01-2022 aπόφασης aνάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΩΓΤ469Β6Ν-05Ι) με την οποία δεσμεύθηκαν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού του προγράμματος για το οικονομικό έτος 2022, με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ εγκεκριμένου προϋπολογισμού 1972/27-01-2022 εγκεκριμένου (ΑΔΑΜ: 22REQ010104273).

  Είδος διαδικασίας: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, ενώ ως κριτήριο ανάθεσης ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

  Τα υπό προμήθεια είδη εντάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 38000000-5 – Εξοπλισμός εργαστηριακός, 33790000-4 – Εργαστηριακά αναλώσιμα.

  Ο προϋπολογισμός του συνόλου του διαγωνισμού ανέρχεται στις σαράντα χιλιάδες εξακόσια είκοσι ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτά (40.620,88 €) πλέον ΦΠΑ ποσού εννέα χιλιάδων επτακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και δύο λεπτών (9.749,02 €) και συνολικού ποσού πενήντα χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ και ενενήντα λεπτών (50.369,90 €).

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα (έως έξι/σύνολο διαγωνισμού) του διαγωνισμού. Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε έξι/σύνολο διαγωνισμού.
  Ο χρόνος παράδοσης των επιμέρους ανά τμήμα του διαγωνισμού ειδών, έχει ως ακολούθως:
  Για το Τμήμα 1: Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις δέκα έξι (16) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  Για το Τμήμα 2: Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις οκτώ (8) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  Για το Τμήμα 3: Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις εννέα (9) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  Για το Τμήμα 4: Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις εννέα (9) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  Για το Τμήμα 5: Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις είκοσι (20) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  Για το Τμήμα 6: Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται στις εννέα (9) εβδομάδες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  Αναλυτική περιγραφή του τεχνικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «Τεχνικές Προδιαγραφές» της διακήρυξης.

  Κωδικός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Ο Διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός και θα διεξαχθεί μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.gr) – κωδικός 156175.

  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022 και ώρα 20:00 μ.μ.

  Ημερομηνία διενέργειας αποσφράγισης/αξιολόγησης προσφορών: Ως ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είχε οριστεί η Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022 και ώρα 10:00 π.μ.

  Δημοσιότητα διαγωνισμού: Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) κι έλαβε μοναδικό αριθμό καταχώρησης ΑΔΑΜ: 22PROC010105785.

  Περίληψη της διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4412/2016 ως ακολούθως: -Στην ημερήσια τοπική εφημερίδα «Χανιώτικα Νέα» την 25η-02-2022, -Στην εβδομαδιαία εφημερίδα «Νέοι Ορίζοντες» την 02α-03-2022.
  Ο διαγωνισμός καταχωρήθηκε επίσης στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στις διευθύνσεις (URL): www.elke.tuc.gr και www.tuc.gr στη διαδρομή: Νέα ► Ανακοινώσεις ► Προκηρύξεις/Διακηρύξεις.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012