Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με τίτλο "Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης"

Προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 με τίτλο "Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης"

 • 1
 • Συντάχθηκε 23-02-2022 16:43 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 23-02-2022 16:45

  Περίληψη διακήρυξης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου, με ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία κάτω των ορίων του Ν.4412/2016

            Το Πολυτεχνείο Κρήτης, προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ως ισχύει) και τη σχετική Διακήρυξη, για την επιλογή αναδόχου του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ», εκτιμώμενης αξίας € 2.479.629,78 (πλέον ΦΠΑ 24%), κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και επιμέρους ποσοστά έκπτωσης.

   

  Κατηγορίες έργου: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 1.307.406,18 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ με προϋπολογισμό  1.171.686,99 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα). 

   

  CPV: 45259900-6]-Εργασίες αναβάθμισης εγκαταστάσεων. Τόπος εκτέλεσης έργου NUTS :EL434

  Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr (ΑΡ. ΣΥΣΤ. ΕΣΗΔΗΣ: 182090) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.tuc.gr/Επισκέπτες/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί) από Τετάρτη 23-02-2022.  

            Λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών ορίζεται η Δευτέρα 14-03-2022 και ώρα 13:00. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18-03-2022 και ώρα 11:00.

  Οι προσφορές  υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα (άρθρο 18 της Διακήρυξης) σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος (η διαδικασία περιγράφεται στο άρθρο 3 της Διακήρυξης).

            Για την συμμετοχή στη διαδικασία απαιτείται η κατάθεση εγγύησης συμμετοχής, ποσού σαράντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ενενήντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (49.592,50 €), με χρόνο ισχύος μέχρι 15-05-2023 άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη (άρθρο 3.5 (β) της Διακήρυξης).

            Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα (άρθ.19.1 της Διακήρυξης) για δεκατρείς (13) μήνες, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Κάθε προσφέρων μπορεί να υποβάλει μόνο μία προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μέρος του αντικειμένου της σύμβασης. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

            Δικαίωμα συμμετοχής έχουν  φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα στις κατηγορίες των ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ και ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ εργασιών (υπό το πρίσμα της μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή του νέου Μητρώου σύμφωνα με το Π.Δ. 71/2019), που είναι εγκατεστημένα σε:

  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7  και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

  - Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

  - Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (γ)  και (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

  - Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).   

     Καταλληλότητα επαγγελματικής δραστηριότητας: Απαιτείται  οι οικονομικοί φορείς να είναι εγγεγραμμένοι στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) για το χρονικό διάστημα που εξακολουθούν να ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 65 του π.δ. 71/2019 ή στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημόσιων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.), από την έναρξη ισχύος του τελευταίου, στις ανωτέρω κατηγορίες εργασιών. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

  Διαδικασίες Προσφυγής: Προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και σύμφωνα και με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

  Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι τρεις (23) μήνες, από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

  Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο ποσού ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%), υπό την προϋπόθεση της καταβολής από τον ανάδοχο ισόποσης εγγύησης προκαταβολής.

  Για την ταχύτερη, σε σχέση με τη συμβατική προθεσμία, εκτέλεσης του παρόντος έργου προβλέπεται  η χορήγηση πρόσθετης καταβολής (πριμ) στον ανάδοχο ποσοστού 1,25% επί της της αρχικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εφόσον ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι μικρότερος κατά δέκα τοις εκατό (10%) του προβλεπόμενου στη σύμβαση.  

  Χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» με κωδικό MIS 5045955 (αρχική Απόφαση ένταξης με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 10736/29-11-2019 με ΑΔΑΜ 20REQ006228280 & ΑΔΑ: 6ΩΩ446ΜΤΛΡ-ΣΛΟ, 1η τροποπ. Απόφασης ένταξης Α.Π. : οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2314/09-03-2020 με ΑΔΑΜ: 20REQ006416105 & ΑΔΑ: ΨΠΑΔ46ΜΤΛΡ-ΨΟ5, 2η τροποπ. Απόφασης ένταξης με Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2090/25-02-2021 με  ΑΔΑΜ: 21REQ008217854 &  ΑΔΑ ΩΘ4Χ46ΜΤΛΡ-Ν1Ο και 3η τροποπ. Απόφασης ένταξης  Α.Π. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 7396/15-07-2021 με ΑΔΑΜ: 21REQ008950538 & ΑΔΑ: 6ΘΑΗ46ΜΤΛΡ-ΩΩΔ), με ποσοστά συγχρηματοδότησης 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20% από Εθνικούς Πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

  Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ-23) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕ 2751 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αριθ. ενάρ. έργου 2019ΣΕ27510131)

  Απόφαση δέσμευσης:  έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων: α) η υπ’ αρ. πρωτ. 128292/11-12-2019 Απόφαση έγκρισης της ΣΑΕ 2751 (6ΨΣΨ46ΜΤΛΡ-9ΚΩ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το έτος 2021 και β) η υπ’ αρ. πρωτ. 85696/29-7-2021 Απόφαση (977146ΜΤΛΡ-Ν2Β) με την οποία τροποποιήθηκε ο Π/Υ του εναρίθμου  2019ΣΕ27510131 του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά».

  Σύμφωνα με το άρθρο 5  παρ. 1  του π.δ. 80/2016: «1. Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) Έργων ή Μελετών που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80, παρ. 1 του Ν. 4270/2014.».

  Θα βαρύνει την με Κ.Α.: 9322Κ  σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Η Διακήρυξη έχει συνταχθεί σύμφωνα με το από 01-09-2021 επικαιροποιημένο Πρότυπο τεύχος Διακήρυξης έργων Παράρτημα Β’ κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 (βάσει τιμής), της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.  

  Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης αναρτήθηκε στις 23-02-2022 στα εξής: 

  α.  στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 22PROC010108384),

  β.  στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, με αρ. συστ. 182090 και

  γ.  στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης: www.tuc.gr/Επισκέπτες/Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί, όπου αναρτώνται και όλα τα τεύχη της μελέτης.

  Η παρούσα δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο (άρθρο 66 ν. 4412/2016) & αναρτάται στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Τα έξοδα δημοσίευσης στον Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του  Υποέργου 1: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης» της Πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά» εγκρίθηκαν με:

  την υπ’ αρ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 13568/30-12-2021 θετική γνώμη των όρων και των τευχών δημοπράτησης του Υποέργου 1: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης» της Πράξης: «Ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης και αντικατάσταση συμβατικών οχημάτων με ηλεκτρικά», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» και

  την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος, που λήφθηκε στην υπ’ αρ.  583/14-02-2022 συνεδρίασή της.

   Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί επίσης από τη Σύγκλητο του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Εκ μέρους του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

  Β. Πετρίδου

   

   

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012