Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού και αναλωσίμων σε τμήματα για την υλοποίηση των πρωτοτύπων της δράσης "Φυτώριο Ιδεών" Κ.Ε ΕΛΚΕ 82532.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού και αναλωσίμων σε τμήματα για την υλοποίηση των πρωτοτύπων της δράσης "Φυτώριο Ιδεών" Κ.Ε ΕΛΚΕ 82532.

 • 1
 • Συντάχθηκε 02-03-2022 09:12 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση δράσεων ακαδημαϊκής καινοτομίας στα πλαίσια του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κρήτης», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ευάγγελο Γρηγορούδη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82532,  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς, για την ανάθεση της προμήθειας λοιπού εξοπλισμού και αναλωσίμων σε τμήματα, για την υλοποίηση των πρωτοτύπων της δράσης «Φυτώριο Ιδεών» για τις ομάδες 2,3,4 (εξοπλισμός) και για την υλοποίηση των πρωτοτύπων της δράσης «Φυτώριο Ιδεών» για τις ομάδες 1,3,5 (αναλώσιμα), με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής. 

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει προσφορά ανά τμήμα, για ένα ή περισσότερα τμήματα (έως δεκαπέντε) και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

  Συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος δαπάνης πλέον ΦΠΑ: Έξι χιλιάδες ενενήντα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτά (6.090,87 €).

  Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: Επτά χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά (7.552,72 €). 

  Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Έως την Παρασκευή 18η/03/2022 και ώρα 15:00.

  Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν περιέλθει, με ευθύνη του αποστέλλοντος την προσφορά οικονομικού φορέα, στην ως άνω διεύθυνση έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής, άλλως θα απορρίπτονται ως μη κανονικές, δε θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα τους.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012