Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού, ειδικότερα μίας οθόνης 32 ιντσών 4 Κ, ΚΕ ΕΛΚΕ 82476.

 • 1
 • Συντάχθηκε 03-03-2022 09:12 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΑΕ 81325) INDEX-AIR» με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Λαζαρίδη Μιχαήλ και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82476, προτίθεται να προβεί στη προμήθεια εξοπλισμού, ειδικότερα μίας οθόνης 32 ιντσών 4 Κ, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  Προϋπολογιζόμενο κόστος άνευ ΦΠΑ:  405,85 €

  Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 503,25 €

  Ποσοστό ΦΠΑ: 24%

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως και την Παρασκευή 11η/03/2022 και ώρα 15:00               

  Τρόπος υποβολής προσφορών:

  Η τεχνική – οικονομική προσφορά υποβάλλονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος «Τεχνική – Οικονομική προσφορά» της παρούσας και αποστέλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
  • Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: lazaridi@mred.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

  Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012