Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλωσίμων αυτών Κ.Ε. 82475

 • 1
 • Συντάχθηκε 03-03-2022 14:02 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 03-03-2022 14:05

   

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΑΕ 81309) CARAVAN NEXT», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κ. Σταύρο Χριστοδουλάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82475, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλωσίμων αυτών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, χαρακτηριστικών και προϋπολογισμού,  σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  Κατηγορία δαπάνης/Κωδικός CPV

  Τμήμα 1:Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΑΕ 81309) CARAVAN NEXT» και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 14-03 Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα (Η/Υ, laptops, tablets, οθόνες, εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί προβολείς και λοιπά περιφερειακά συστήματα)/ CPV 30000000-9.

  Τμήμα 2:Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΑΕ 81309) CARAVAN NEXT» και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 14-03 Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα (Η/Υ, laptops, tablets, οθόνες, εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί προβολείς και λοιπά περιφερειακά συστήματα)/ CPV 30000000-9.

  Τμήμα 3:Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΕΤΟΥΣ 2019 (ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΑΕ 81309) CARAVAN NEXT» και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 64-08 Υλικά άμεσης ανάλωσης (Εργαστηριακά, χημικά αναλώσιμα) και αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών (hardware, κάρτες μνήμης κλπ.)/  CPV 33790000-4.

  Διάρκεια ισχύος προσφορών: Ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος ισχύος της προσφοράς ορίζεται σε ένα (1) μήνα.

  Χρόνος παράδοσης: Εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της αναρτητέας στο ΚΗΜΔΗΣ απόφασης ανάθεσης στον/στους ανάδοχο/χους.

  Τόπος παράδοσης: Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ), Πολυτεχνείο Κρήτης, Κουνουπιδιανά, Τ.Κ. 73100, Χανιά.

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  Η παρούσα διαδικασία προμήθειας περιλαμβάνει τρία (3) τμήματα, ως αυτά εκτίθενται ανωτέρω και κάθε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δύναται να καταθέσει/αποστείλει προσφορά για ένα (1), ή πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

  Επισημαίνεται ότι η τιμή προσφοράς θα πρέπει να εμπίπτει τόσο στο προϋπολογισθέν ποσό κάθε επιμέρους είδους όσο και στο συνολικά προϋπολογισθέν ποσό για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών του εκάστοτε τμήματος.

  Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Πέμπτη 10 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00.

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012