Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση της διενέργειας τακτικού ελέγχου οικονομικών καταστάσεων έτους 2020

 • 1
 • Συντάχθηκε 04-03-2022 15:10 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 04-03-2022 15:12

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
  (Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων 2022) με επιστημονικά υπεύθυνο Καθηγητή κ. Μιχαήλ Ζερβάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 52022, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς, για την ανάθεση των υπηρεσιών διενέργειας τακτικού ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης και των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης – Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας για το οικονομικό έτος 2020, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

  Συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος δαπάνης πλέον ΦΠΑ: Ποσό οκτώ χιλιάδων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (8.064,52 €).
  Ποσοστό ΦΠΑ: Είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) και ποσού χιλίων εννιακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (1.935,48 €).
  Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: Ποσό δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00 €)

  Κατηγορία δαπάνης/Κωδικός CPV: Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «Υποστήριξη Εθνικών Ευρωπαϊκών και Διεθνών συμβάσεων χρηματοδότησης Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού
  Κονδυλίων 2022» και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 62-98 Λοιπές παροχές τρίτων (πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας π.χ ΔΕΗ, ύδρευση, invoices του εξωτερικού, υπεργολαβίες, γραφίστες, κατασκευαστές ιστοσελίδων/CPV 98300000-6.

  Χρόνος παράδοσης: Ως καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της παράδοσης του αντικειμένου της παρούσας ορίζεται η 30η/09/2022.

  Τρόπος πληρωμής: Εξόφληση μετά την παράδοση.

  Τόπος παράδοσης: Πολυτεχνείο Κρήτης - Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά,
  Χανιά, Τ.Κ. 73100.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 15:00. Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην ως άνω διεύθυνση έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, άλλως άλλως θα απορρίπτονται ως μη κανονικές, δε θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα τους.

  Επισημαίνεται ότι στην εξωτερική ένδειξη του φακέλου θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία της επιχείρησης, καθώς και ο αριθμός πρωτοκόλλου της πρόσκλησης για την οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον (5727/04-03-2022).


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012