Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός ηλεκτροδίου PH υάλινου Κ.Ε ΕΛΚΕ 81999.

 • 1
 • Συντάχθηκε 10-03-2022 09:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Electricity driven Low Energy and Chemical input Technology foR Accelerated bioremediation - ELECTRA», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Καλογεράκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81999, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο τεχνικό παράρτημα. 

  Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: Διακόσια τριάντα πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά (235,60 €). 

  Τρόπος υποβολής προσφορών:

     Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
  • Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις nicolas.kalogerakis@enveng.tuc.gr και pantidou@mred.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Το αργότερο έως την 17η/03/2022 και ώρα 15:00.

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν περιέλθει, με ευθύνη του αποστέλλοντος την προσφορά οικονομικού φορέα, στην ως άνω διεύθυνση έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής, άλλως θα απορρίπτονται ως μη κανονικές, δε θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα τους.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012