Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων, ειδικότερα μελανιών εκτυπωτή ΚΕ ΕΛΚΕ 82068.

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-03-2022 11:09 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση N7Ox από τις εκπομπές αυτοκινήτων,   Τ7ΔΚΙ-00356     Ακρωνύμιο: CatEfDeNOX», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Γεντεκάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82068, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) 2014 – 2020, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων εκτυπώσεων, ειδικότερα μελανιών εκτυπωτή. 

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 574,12 €.

  Τρόπος υποβολής προσφορών:

     Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
  • Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις yyentek@isc.tuc.gr και NVakakis@isc.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Το αργότερο έως την 22η/03/2022 και ώρα 15:00.

  Οι προσφορές θα πρέπει να έχουν περιέλθει, με ευθύνη του αποστέλλοντος την προσφορά οικονομικού φορέα, στην ως άνω διεύθυνση έως και την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής, άλλως θα απορρίπτονται ως μη κανονικές, δε θα αποσφραγίζονται και θα επιστρέφονται στον αποστολέα τους.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012