Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πραγματοποίηση ημερησίων εκπαιδευτικών εκδρομών εντός Κρήτης, της Σχολής ΜΠΔ του Πολυτεχνείου Κρήτης , για το 2022

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-04-2022 13:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου/ αναδόχων παροχής υπηρεσιών εκπαιδευτικών εκδρομών εντός Κρήτης της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (ΜΗΧΟΠ) του Πολυτεχνείου Κρήτης έτους 2022, σύμφωνα με τα οριζόμενα και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προσφορών.

  Η παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης υποδιαιρείται στα κάτωθι επτά (7) τμήματα:

  ΤΜΗΜΑ 1: Ενοικίαση δύο (2) λεωφορείων πενήντα (50) θέσεων ανά ημέρα για την πραγματοποίηση δύο (2) ομαδικών μονοήμερων εκπαιδευτικών εκδρομών ως εξής:

  • Χανιά-Σίσσες-Πέραμα-Ανώγεια-οροπέδιο Νίδας-Χανιά
  • Χανιά-Φαλάσαρνα-Πλάτανος-Καλλεργιανά-Χανιά

  στις 07 Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη και στις 08 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος «ΜΟΠ 702 -Ασκήσεις Υπαίθρου Ι» (4ου εξαμήνου)», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας πρόσκλησης.

  Εκτιμώμενη αξία: 1.612,90 € πλέον ΦΠΑ 387,10 €, ήτοι 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΤΜΗΜΑ 2:Ενοικίαση δύο (2) λεωφορείων πενήντα (50) θέσεων για την πραγματοποίηση μίας (1) ομαδικής μονοήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής στο Χορδάκι Ακρωτηρίου στα Χανιά κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ τέλη Οκτωβρίου 2022 έως τέλη Νοεμβρίου 2022, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος «ΜΟΠ 704- Ασκήσεις Υπαίθρου ΙΙ» (5ου εξαμήνου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας πρόσκλησης.

  Εκτιμώμενη αξία: 564,51 € πλέον ΦΠΑ 135,49 €, ήτοι 700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΤΜΗΜΑ 3:Ενοικίαση ενός (1) λεωφορείου πενήντα (50) θέσεων για την πραγματοποίηση μίας (1) ομαδικής εκπαιδευτικής εκδρομής στην Αγυιά και τα Νωπήγεια  στα Χανιά στις 28 Μαΐου 2022, ημέρα Δευτέρα, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος «ΜΟΠ 303-  Τεχνική Γεωλογία-Εδαφομηχανική» (6ου εξαμήνου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας πρόσκλησης.

  Εκτιμώμενη αξία: 282,25 € πλέον ΦΠΑ 67,75 €, ήτοι 350,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΤΜΗΜΑ 4:Ενοικίαση ενός (1) λεωφορείου πενήντα (50) θέσεων ανά ημέρα για έξι (6) ημέρες για την πραγματοποίηση έξι (6) ομαδικών εκπαιδευτικών εκδρομών στην ευρύτερη περιοχή της Αγυιάς στα Χανιά από τις 06 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα έως τις 11 Ιουνίου 2022, ημέρα Σάββατο, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος «ΜΟΠ 708-  Ασκήσεις Υπαίθρου IV» (8ου εξαμήνου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας πρόσκλησης.

  Εκτιμώμενη αξία: 1.129,03 € πλέον ΦΠΑ 270,97 €, ήτοι 1.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΤΜΗΜΑ 5:Ενοικίαση ενός (1) mini van εννέα (9) θέσεων ανά ημέρα για επτά (7) ημέρες (χρονικό διάστημα από 05 Ιουνίου 2022, ημέρα Κυριακή έως 11 Ιουνίου 2022, ημέρα Σάββατο) για την πραγματοποίηση έξι (6) ομαδικών εκπαιδευτικών εκδρομών στην ευρύτερη περιοχή της Αγυιάς στα Χανιά από τις 06 Ιουνίου 2022 έως τις 11 Ιουνίου 2022, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος «ΜΟΠ 708-  Ασκήσεις Υπαίθρου IV» (8ου εξαμήνου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας πρόσκλησης.

  Εκτιμώμενη αξία: 564,51 € πλέον ΦΠΑ 135,49 €, ήτοι 700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΤΜΗΜΑ 6:Παροχή ημιδιατροφής τριάντα (30) ατόμων ανά ημέρα για έξι (6) ημέρες για την πραγματοποίηση έξι (6) ομαδικών εκπαιδευτικών εκδρομών στην ευρύτερη περιοχή της Αγυιάς στα Χανιά από τις 06 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα έως τις 11 Ιουνίου 2022, ημέρα Σάββατο, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος «ΜΟΠ 708-  Ασκήσεις Υπαίθρου IV» (8ου εξαμήνου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας πρόσκλησης.

  Εκτιμώμενη αξία: 1.451,61 € πλέον ΦΠΑ 348,39 €, ήτοι 1.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΤΜΗΜΑ 7:Ενοικίαση δύο (2) λεωφορείων πενήντα (50) θέσεων για την πραγματοποίηση μίας (1) ομαδικής εκπαιδευτικής εκδρομής στο Ρέθυμνο, στις 06 Ιουνίου 2022, ημέρα Δευτέρα, στο πλαίσιο του υποχρεωτικού μαθήματος «Ασκήσεις Πεδίου Ι», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Α’ «Τεχνικές Προδιαγραφές» της παρούσας πρόσκλησης.

  Εκτιμώμενη αξία: 806,45 € πλέον ΦΠΑ 193,55 €, ήτοι 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 7.950,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα ή για όλα τα Τμήματα.

  Η ανάθεση θα γίνει στον προσφέροντα που θα υποβάλει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά Τμήμα.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι 03.05.2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 15.00 στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Συνημμένα αρχεία: (α) Υπ' αριθ. 3227/15.4.2022 Πρόσκληση (β) Παράρτημα Β' - υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή word.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012