Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82485.

 • 1
 • Συντάχθηκε 27-06-2022 09:56 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχοντας υπόψη την από 07/07/2021 υπ΄αριθμ. 5050612 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «CROSS - COASTAL -NET Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού», του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΤΠΑ ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82485 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Θεοχάρη Τσούτσο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως:

  Θέση 1η: Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 30η/06/2023, με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.  

  Αμοιβή: 18.900,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την Περιβαλλοντική Μηχανική, Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Τουλάχιστον δύο (2) ετών εμπειρία σε τεχνική / διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων  (π.χ. HORIZON Εurope, HORIZON 2020, FP7, COST, IEE, ΙNTERREG, ΕΣΠΑ), κατά προτίμηση στις θεματικές περιοχές της βιώσιμης ανάπτυξης, ενέργειας ή μεταφορών.

   Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά, τεχνικά εγχειρίδια και σε πρακτικά συνεδρίων συναφή με διαχείριση ενέργειας και περιβάλλοντος ή  βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό ή βιώσιμες Μεταφορές.
  • Εμπειρία σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες: π.χ. συμμετοχή στην οργανωτική ομάδα εργαστηρίων/ σεμιναρίων, ή/και ως ομιλητής/εκπαιδευτής κατά προτίμηση στην περιοχή της προστασίας περιβάλλοντος/ βιώσιμης ενέργειας/τουρισμού/κινητικότητας ή/και εμπειρία σε οργάνωση/διεξαγωγή/ανάλυση ερευνών κοινού.
  • Συνέντευξη*

  Θέση 2η: Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 30η/06/2023, με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αμοιβή: 20.832,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Τουλάχιστον εμπειρία έξι (6) μηνών σε τεχνική / διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων  (π.χ. HORIZON 2020, FP7, COST, IEE, MED, ΙNTERREG, ΕΣΠΑ), κατά προτίμηση στις θεματικές περιοχές της βιώσιμης ανάπτυξης, ενέργειας ή μεταφορών.

   Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την Περιβαλλοντική Μηχανική, Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά, τεχνικά εγχειρίδια και σε πρακτικά συνεδρίων συναφή με διαχείριση ενέργειας και περιβάλλοντος ή  βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό.
  • Γνώση εργαλείων σχετικών με περιβαλλοντική αξιολόγηση, αξιολόγηση διαχείριση περιβάλλοντος / παραμετροποίησης συστημάτων ΑΠΕ (π.χ. SimaPro LCA, TRNSYS, RETScreen, PVsyst, ENVI-me, ARCGIS.
  • Γνώση σε θέματα στατιστικής ανάλυσης/οργάνωσης εκδηλώσεων- σεμιναρίων/διεξαγωγής ερευνών κοινού.
  • Συνέντευξη*

  Θέση 3η: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ .

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες και με δυνατότητα  ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη του έργου την 30η/06/2023 ή και έως την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αμοιβή: 9.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών, με αντικείμενο τη διοικητική, τεχνική και οικονομική διαχείριση ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. MED-Interreg, ΕΣΠΑ, Horizon 2020, FP7, ΙΕΕ), ή/και εμπειρία σε λογιστικές/οικονομικές/διοικητικές υπηρεσίες σε τοπικές/περιφερειακές αρχές ή/και σε επιχειρήσεις κατά προτίμηση σε τομείς σχετικούς με το περιβάλλον, την βιώσιμη ενέργεια ή την καινοτομία.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

   Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά περιβάλλοντος, ή financial management από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά, τεχνικά εγχειρίδια και σε πρακτικά συνεδρίων συναφή με διαχείριση ενέργειας και περιβάλλοντος ή  βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό ή βιώσιμες μεταφορές.
  • Γνώση λογισμικών στατιστικής ανάλυσης ή σε θέματα ερευνών αγοράς/κοινού, επικοινωνίας/δημοσίων σχέσεων, εξυπηρέτησης πελατών/helpdesk.
  • Συνέντευξη*

  Για την συμπερίληψη κάθε υποψηφίου αναδόχου/υποψηφίου στον πίνακα βαθμολογίας και προτεινόμενης κατάταξης, θα πρέπει ο τελευταίος να συγκεντρώνει βαθμολογία προσόντων, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, τουλάχιστον ίση με 50 %. Υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει μικρότερη βαθμολογία, δε θα τίθεται στον πίνακα κατάταξης και θα θεωρείται απορριπτέος.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00


  Συνημμένα:

 • Συντάχθηκε 28-06-2022 07:51 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο/η Kountouraki Maria έγραψε:

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, έχοντας υπόψη την από 07/07/2021 υπ΄αριθμ. 5050612 σύμβαση χρηματοδότησης μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «CROSS - COASTAL -NET Ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Προώθησης Αειφόρου Παράκτιου Τουρισμού», του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από την Ευρωπαϊκή Ένωση ( ΕΤΠΑ ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 82485 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Θεοχάρη Τσούτσο, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη έως τριών (3) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως:

  Θέση 1η: Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 30η/06/2023, με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.  

  Αμοιβή: 18.900,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την Περιβαλλοντική Μηχανική, Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Τουλάχιστον δύο (2) ετών εμπειρία σε τεχνική / διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων  (π.χ. HORIZON Εurope, HORIZON 2020, FP7, COST, IEE, ΙNTERREG, ΕΣΠΑ), κατά προτίμηση στις θεματικές περιοχές της βιώσιμης ανάπτυξης, ενέργειας ή μεταφορών.

   Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά, τεχνικά εγχειρίδια και σε πρακτικά συνεδρίων συναφή με διαχείριση ενέργειας και περιβάλλοντος ή  βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό ή βιώσιμες Μεταφορές.
  • Εμπειρία σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες: π.χ. συμμετοχή στην οργανωτική ομάδα εργαστηρίων/ σεμιναρίων, ή/και ως ομιλητής/εκπαιδευτής κατά προτίμηση στην περιοχή της προστασίας περιβάλλοντος/ βιώσιμης ενέργειας/τουρισμού/κινητικότητας ή/και εμπειρία σε οργάνωση/διεξαγωγή/ανάλυση ερευνών κοινού.
  • Συνέντευξη*

  Θέση 2η: Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 30η/06/2023, με δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αμοιβή: 20.832,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος ή Χημικός Μηχανικός ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Τουλάχιστον εμπειρία έξι (6) μηνών σε τεχνική / διοικητική υποστήριξη ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων  (π.χ. HORIZON 2020, FP7, COST, IEE, MED, ΙNTERREG, ΕΣΠΑ), κατά προτίμηση στις θεματικές περιοχές της βιώσιμης ανάπτυξης, ενέργειας ή μεταφορών.

   Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την Περιβαλλοντική Μηχανική, Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά, τεχνικά εγχειρίδια και σε πρακτικά συνεδρίων συναφή με διαχείριση ενέργειας και περιβάλλοντος ή  βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό.
  • Γνώση εργαλείων σχετικών με περιβαλλοντική αξιολόγηση, αξιολόγηση διαχείριση περιβάλλοντος / παραμετροποίησης συστημάτων ΑΠΕ (π.χ. SimaPro LCA, TRNSYS, RETScreen, PVsyst, ENVI-me, ARCGIS.
  • Γνώση σε θέματα στατιστικής ανάλυσης/οργάνωσης εκδηλώσεων- σεμιναρίων/διεξαγωγής ερευνών κοινού.
  • Συνέντευξη*

  Θέση 3η: Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ .

  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης και για έξι (6) μήνες και με δυνατότητα  ανανέωσης/παράτασης έως την λήξη του έργου την 30η/06/2023 ή και έως την λήξη τυχόν παρατάσεων αυτού, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Αμοιβή: 9.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Τόπος εκτέλεσης έργου: Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων.

  Απαιτούμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Ανώτατης Εκπαίδευσης στις διοικητικές ή οικονομικές επιστήμες ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου, από ΑΕΙ της Ελλάδας ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών, με αντικείμενο τη διοικητική, τεχνική και οικονομική διαχείριση ερευνητικών έργων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και δράσεων κρατικών ενισχύσεων (π.χ. MED-Interreg, ΕΣΠΑ, Horizon 2020, FP7, ΙΕΕ), ή/και εμπειρία σε λογιστικές/οικονομικές/διοικητικές υπηρεσίες σε τοπικές/περιφερειακές αρχές ή/και σε επιχειρήσεις κατά προτίμηση σε τομείς σχετικούς με το περιβάλλον, την βιώσιμη ενέργεια ή την καινοτομία.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

   Συνεκτιμώμενα προσόντα - κριτήρια: 

  • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενο συναφές με διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικά περιβάλλοντος, ή financial management από ΑΕΙ της Ελλάδος ή σχολή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/τεχνικά περιοδικά, τεχνικά εγχειρίδια και σε πρακτικά συνεδρίων συναφή με διαχείριση ενέργειας και περιβάλλοντος ή  βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό ή βιώσιμες μεταφορές.
  • Γνώση λογισμικών στατιστικής ανάλυσης ή σε θέματα ερευνών αγοράς/κοινού, επικοινωνίας/δημοσίων σχέσεων, εξυπηρέτησης πελατών/helpdesk.
  • Συνέντευξη*

  Για την συμπερίληψη κάθε υποψηφίου αναδόχου/υποψηφίου στον πίνακα βαθμολογίας και προτεινόμενης κατάταξης, θα πρέπει ο τελευταίος να συγκεντρώνει βαθμολογία προσόντων, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, τουλάχιστον ίση με 50 %. Υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει μικρότερη βαθμολογία, δε θα τίθεται στον πίνακα κατάταξης και θα θεωρείται απορριπτέος.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 14:00

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012