Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15238/2022 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420.

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15238/2022 Πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420.

 • 1
 • Συντάχθηκε 09-09-2022 07:31 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ 17452/05-08-2022 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν για την με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15238/13-07-2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Προσαρμοστικότητας των Μεσογειακών Γεωργικών Συστημάτων στην Κλιματική Αλλαγή: Ανάδειξη του Ρόλου της Αποκατάστασής της Ποιότητας του Εδάφους και του Μικροβιώματος», με ακρωνύμιο: RESCHEDULE, με κωδικό έργου: ΓΓPRM-0363364 (κωδ. ΓΓΕΚ: Prima2020-07) του Προγράμματος PRIMA, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Παρανυχιανάκη Νικόλαο και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82420.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012