Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17426/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82269.

  • 1
  • Συντάχθηκε 09-09-2022 10:17 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. 19057/06-09-2022 πρακτικές αξιολογήσεις προτάσεων της με αρ. πρωτ. 17426/05-08-2022 πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για τις εργασίες κατασκευής του έργου με τίτλο « Πολυμεσική περιγραφή στην αρχαία Κυδωνία μέσα από μουσικά στοιχεία, με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας », με ακρωνύμιο «ANCIENT KYDONIA HISTORY TOUR» και κωδικό έργου: Τ2ΕΔΚ-03649, της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Μανιά Αικατερίνη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82269. 


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012