Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για έξι (6) μήνες με διπλωματούχο/πτυχιούχο Βιολόγο ή Γεωπόνο ή Μηχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου για έξι (6) μήνες με διπλωματούχο/πτυχιούχο Βιολόγο ή Γεωπόνο ή Μηχ. Περιβάλλοντος Κ.Ε ΕΛΚΕ 82420.

 • 1
 • Συντάχθηκε 14-09-2022 08:41 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Βελτίωση της Προσαρμοστικότητας των Μεσογειακών Γεωργικών Συστημάτων στην Κλιματική Αλλαγή: Ανάδειξη του Ρόλου της Αποκατάστασης της Ειδικότητας του Εδάφους και του Μικροβιώματος» με ΑΚΡΩΝΕΔΥΜΙΟ. έργου ΕΛΚΕ 82420 και επιστημονικός υπεύθυνος τον Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Νικόλαο Παρανυχιανάκη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως;

  Ειδικότητα: Πτυχιούχος / Διπλωματούχος Βιολόγος ή Γεωπόνος ή Μηχανικός Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισοτίμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

  Διάρκεια απασχόλησης: Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου (31η/05/2024), ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αμοιβή: Ποσό ύψους έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Προσόντα - Κριτήρια: 

  • Δίπλωμα/Πτυχίο Βιολόγου ή Γεωπόνου ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή ισότιμο ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας δίπλωμα ή πτυχίο, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της Ελλάδας ή του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Δημοσιευμένο έργο σε περιοδικά ή/και συνέδρια συναφές με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
  • Εργασιακή εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
  • Γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
  • Συνέντευξη (αξιολόγηση γνώσεων του υποψηφίου στο αντικείμενο, αξιολόγηση επάρκειας απαιτούμενων μεθοδολογιών – πρωτοκόλλων).

  Για την συμπερίληψη κάθε υποψηφίου αναδόχου/υποψηφίου στον πίνακα βαθμολογίας και προτεινόμενης κατάταξης, θα πρέπει ο τελευταίος να συγκεντρώνει βαθμολογία προσόντων, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, τουλάχιστον ίση με 50 %. Υποψήφιος ο οποίος συγκεντρώνει μικρότερη βαθμολογία, δε θα τίθεται στον πίνακα κατάταξης και θα θεωρείται απορριπτέος.

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00 .

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012