Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ ή Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών Π.Ε για τρείς (3) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82269.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου με Διπλωματούχο Ηλεκτρολόγο/Ηλεκτρονικό Μηχανικό & Μηχανικό Η/Υ ή Πτυχιούχο Επιστήμης Υπολογιστών Π.Ε για τρείς (3) μήνες Κ.Ε ΕΛΚΕ 82269.

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-08-2022 08:33 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 05-08-2022 08:34

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης της  Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Πολυμεσική περιήγηση στην αρχαία Κυδωνία μέσα από παιγνιώδη μουσικά στοιχεία, με χρήση τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας», με κωδικό (Τ2ΕΔΚ-03649) και ακρωνύμιο "ANCIENT KYDONIA HISTORY TOUR" με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82269 και Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αν. Καθηγήτρια της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών κα Μανιά Αικατερίνη, αποφασίζει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη μίας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, ως ακολούθως: 

  Θέση: Απασχόληση Διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή πτυχιούχου Επιστήμης Πληροφορικής ή κατόχου ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.  

  Αριθμός ατόμων: (1)

  Διάρκεια απασχόλησης: Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα  παράτασης ή ανανέωσης με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

  Συνολικό Ποσό: 4.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας δαπάνης «Δαπάνες προσωπικού» του έργου.

  Απαιτούμενα προσόντα - Κριτήρια:  

  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος ή Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή πτυχιούχος Επιστήμης Πληροφορικής ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της Ελλάδος ή του εξωτερικού  αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος με εξειδίκευση στην ανάπτυξη συστημάτων μοντελοποίησης και προσομοίωσης με γραφικά, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει γνώση ή εμπειρία σε ανάπτυξη τρισδιάστατων εφαρμογών σε πλατφόρμες web, κινητής και επαυξημένης πραγματικότητας.
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας.

  Συνεκτιμώμενα πρόσθετα προσόντα - Κριτήρια:

  • Εμπειρία σε τεχνική υποστήριξη για τη διεξαγωγή μαθημάτων Ψηφιακών Τεχνολογιών για Σχεδιασμό, τεχνική εποπτεία της λειτουργίας εργαστηρίου Ψηφιακών Μέσων Σχεδιασμού.
  • Εκπαιδευτική εμπειρία σε εργαλείο λογισμικού κατασκευής παιχνιδιών όπως Unreal ή Unity.               
  • Συνέντευξη  

  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση Πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τετάρτη 31 Αυγούστου 2022 και ώρα 14:00


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012