Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 300 Kwp για ενεργειακό συμψηφισμό στο περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού ισχύος 300 Kwp για ενεργειακό συμψηφισμό στο περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 05-10-2020 15:15 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε πλήρη λειτουργία και σύνδεση με τη ΔΕΗ, Φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 300Kwp στον περιβάλλοντα χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης στα πλαίσια του προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού σύμφωνα και με την υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ Πολυτεχνείου Κρήτης και ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με την υπ' αριθ. 480/29.9.2020 Διακήρυξη.

  Προϋπ/σμος: 491.935,48 €, πλέον ΦΠΑ 118.064,52 €. Συνολικό ποσό 610.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ: 100196.

  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 480/29.9.2020 διακήρυξη.

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ΄αριθμ 480/29.9.2020 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στην Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 9 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

  Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73132 Χανιά και ώρα έως τις 15:00 το αργότερο προκειμένου να πρωτοκολληθεί.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις 13 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ 480/29.9.2020 διακήρυξη.

  Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα. (1) Προκήρυξη 479/29.9.2020 (2) Διακήρυξη 480/29.9.2020 (3) 481/29.9.2020 Περίληψη στις εφημερίδες (4) ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ σε pdf και xml σε μορφή zip (5) Παράρτημα Α' ''Τεχνικών Προδιαγραφών'' της 480/29.9.2020 Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή word (για συμπλήρωση των πινάκων συμμόρφωσης) (6) Παράρτημα Δ' ''Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς'' της 480/29.9.2020 Διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή word (7) Παράρτημα Ζ' ''Γεωτεχνική Έκθεση και Αξιολόγηση'' της 480/29.9.2020 Διακήρυξης (8) Παράρτημα Η' ''Σχέδια'' της 480/29.9.2020 Διακήρυξης (9) Παράρτημα ΣΤ' ''Σύμβαση με ΔΕΔΔΗΕ'' της 480/29.9.2020 Διακήρυξης (10) Εγχειρίδιο Χρήσης Εγγεγραμμένων Οικονομικών Φορέων και το Έντυπο Συλλογής Στοιχέιων Εκπαιδευομένων σε zip

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012