Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων για τη φύλαξη των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης (Διακήρυξη 593/06.10.2020)

 • 1
 • Συντάχθηκε 12-10-2020 12:41 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για τη φύλαξη των χώρων του Πολυτεχνείου Κρήτης για ένα (1) έτος με δυνατότητα μονομερούς παράτασης (δικαίωμα προαίρεσης) για ένα (1) επιπλέον έτος.

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. (Αριθ. Συστημικού διαγωνισμού 97992).

  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 593/06.10.2020 διακήρυξη.

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ΄αριθμ 593/06.10.2020 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στην Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

  Ταξινόμηση κατά CPV (κύριο αντικείμενο): 79713000.

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 16 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

  Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73132 Χανιά και ώρα έως τις 15:00 το αργότερο προκειμένου να πρωτοκολληθεί.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις 20 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ 593/06.10.2020 διακήρυξη.

  Δημοσιότητα: Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ 593/06.10.2020 διακήρυξη.

  Τα έξοδα δημοσίευσης στον τοπικό τύπο θα βαρύνουν τον ανάδοχο.

  Επισυνάπτονται: (α) η υπ΄αριθμ 592/06.10.2020 προκήρυξη, (β) η υπ΄ αριθμ 593/06.10.2020 διακήρυξη, (γ) η υπ΄αριθμ 594/06.10.2020 απλοποιημένη περίληψη για τις εφημερίδες, (δ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύμβασης (ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ) σε μορφή pdf. & xml σε μορφή zip, (ε) το παράρτημα Α' ''Τεχνικές Προδιαγραφές'' της 593/06.10.2020 διακήρυξης, (στ) το παράρτημα Δ΄ "Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς" της υπ΄αριθμ 593/06.10.2020 διακήρυξης σε επεξεργάσιμη μορφή.

  Εκ μέρους του Τμήματος Προμηθειών,

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012