Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την προμήθεια Η/Υ και Περιφερειακών έτους 2020

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-10-2020 12:50 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Χανιά, 13.10.2020

  Αρ. Πρωτ.: 690

   

   

  ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτές διαδικασίες, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες των Σχολών και των Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2020. Η σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα:

  ΤΜΗΜΑ

  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ €

  ΦΠΑ €

  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ ΦΠΑ €

  Τμήμα 1 Είκοσι έξι (26) σταθμοί εργασίας χωρίς οθόνη

  16.532,26

  3.967,74

  20.500,00

  Τμήμα 2 Τριάντα επτά (37) οθόνες σταθμών εργασίας

  7.330,65

  1.759,35

  9.090,00

  Τμήμα 3 Επτά (7) φορητοί υπολογιστές (Laptop)

  6.983,87

  1.676,13

  8.660,00

  Τμήμα 4 Δεκατρείς (13) εκτυπωτές, τρία (3) πολυμηχανήματα, τρεις (3) σαρωτές

  6.701,61

  1.608,39

  8.310,00

  Τμήμα 5 Δεκατρείς (13) βιντεοπροβολείς

  5.935,48

  1.424,52

  7.360,00

  Τμήμα 6 Είκοσι δύο (22) συστήματα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος UPS

  1.951,61

  468,39

  2.420,00

  Τμήμα 7 Μία (1) διαδικτυακή συσκευή αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας και

   επτά (7) σκληροί δίσκοι για διαδικτυακή συσκευή αποθήκευσης αντιγράφων ασφαλείας

  4.354,84

  1.045,16

  5.400,00

  Τμήμα 8 Ένας (1)  εκτυπωτής και τρία (3) φωτοτυπικά

  9.354,84

  2.245,16

  11.600,00

  Τμήμα 9 Ένας (1) μεταγωγέας αρθρωτή αρχιτεκτονικής και τέσσερις (4) κάρτες επέκτασης

   μεταγωγέα

  28.225,81

  6.774,19

  35.000,00

  Τμήμα 10 Τρεις (3) οθόνες υπολογιστή

  362,90

  87,1

  450,00

  Τμήμα 11 Ένας (1) φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής

  2.483,87

  596,13

  3.080,00

  Τμήμα 12 Δύο (2) 3D εκτυπωτές

  1.322,58

  317,42

  1.640,00

  Τμήμα 13 Ένας (1) εξυπηρετητής/server

  4.032,26

  967,74

  5.000,00

  Τμήμα 14 Ένας (1) φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (Laptop)

  1.572,58

  377,42

  1.950,00

  Τμήμα 15 Ένας (1)  ηλεκτρονικός υπολογιστής Desktop και πέντε (5) οθόνες υπολογιστή

  1.612,90

  387,1

  2.000,00

  Τμήμα 16 Ένας (1) φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής (Laptop)

  1.209,68

  290,32

  1.500,00

  Τμήμα 17 Ένας (1)  φωτοτυπικό μηχάνημα

  1.411,29

  338,71

  1.750,00

  Τμήμα 18 Μία (1) συσκευή δικτυακής αποθήκευσης και ένας (1) φορητός υπολογιστής

  1.129,03

  270,97

  1.400,00

  Τμήμα 19 Ένας (1) ηλεκτρονικός υπολογιστής με ενσωματωμένη οθόνη

  3.145,16

  754,84

  3.900,00

  Τμήμα 20 Ένας (1)  υπολογιστής τύπου tablet και μία (1) γραφίδα

  1.110,48

  266,52

  1.377,00

  Τμήμα 21 Ένας (1)  υπολογιστής τύπου tablet και ένας (1) ασπρόμαυρος εκτυπωτής

  1.153,23

  276,77

  1.430,00

  Τμήμα 22 Πέντε (5) οθόνες υπολογιστή

  653,23

  156,77

  810,00

  Τμήμα 23 Δύο (2) ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Desktop)

  1.612,90

  387,1

  2.000,00

   

  Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ) ανέρχεται στο ποσό των 110.183,06 €. ΦΠΑ: 26.443,94,  Προϋπολογισμός συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % 136.627,00€.

   

  Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο των τμημάτων ή για ένα (1) ή για περισσότερα τμήματα.

   

  Η κατακύρωση του διαγωνισμού μπορεί να γίνει σε περισσότερους του ενός αναδόχους και έως είκοσι τρεις (23).

  Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 689/13.10.2020 διακήρυξη.

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ΄αριθμ 689/13.10.2020 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) όπως ισχύει και στην Υ.Α. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β’ 1924/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

  Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 2/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

  Έντυπη προσφορά: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς που υποβάλλονται ηλεκτρονικά προσκομίζονται, κατά περίπτωση, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε3, Γραφείο 004, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73132 Χανιά και ώρα έως τις 15:00 το αργότερο προκειμένου να πρωτοκολληθεί.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ: 6η/11/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ 689/13.10.2020 διακήρυξη.

  Δημοσίευση: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 689/13.10.2020 διακήρυξη.  

  Επισυνάπτονται τα σχετικά έγγραφα.

  Τμήμα Προμηθειών, Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012