Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της 15167/202 πρόσκλησης ενδιαφέροντος Κ.Ε. 82059

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-10-2020 12:53 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 16930/16-10-2020 πρακτικού αξιολόγησης των προτάσεων των υποψηφίων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 15167/17-09-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, συνοδευόμενο από την αντίστοιχη εισηγητική απόφαση της 4ης Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με τίτλο «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Χώρος, Σχεδιασμός και Δομημένο Περιβάλλον"», με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Κωνσταντίνο Προβιδάκη και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82059.

  Δυνατότητα υποβολής ενστάσεων συντρέχει εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ και του Πολυτεχνείου Κρήτης.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012