Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση εργασίας με πτυχιούχο/διπλωματούχο πληροφορικής στη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση εργασίας με πτυχιούχο/διπλωματούχο πληροφορικής στη ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 23-10-2020 13:55 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ως δικαιούχων στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ-Δράση για το Πολυτεχνείο Κρήτης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5033598, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με άξονες προτεραιότητας (10) «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος» (11) «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» (12) «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», με Κωδικό Έργου ΕΛΚΕ 81986 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης κ. Κωνσταντίνο Κομνίτσα, ανακοινώνει την δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μίας (1) σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους απασχόλησης, διάρκειας δώδεκα (12) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης χωρίς την διενέργεια νέας πρόσκλησης μέχρι την λήξη του έργου ή μέχρι την λήξη τυχόν παρατάσεών του.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:
  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.)
  ΜΟΝΑΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (Μ.Ο.Δ.Υ.)
  Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης
  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων
  κα Μαρία Κουντουράκη, τηλ. 28210 37037
  κα Μαρία Κατσιούλη, τηλ. 28210 37040
  και θα πρέπει να αναφέρουν εξωτερικά του φακέλου τον αριθμό πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος καθώς και τα ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας του, προκειμένου να ενημερωθεί για τον αριθμό πρωτοκόλλου της πρότασής του).

  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία αποστολής του φακέλου και όχι η ημερομηνία παραλαβής του από την υπηρεσία.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012