Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17556/2020) για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης

Συνοπτικός διαγωνισμός (αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17556/2020) για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για την εξυπηρέτηση των αναγκών των φοιτητών του Πολυτεχνείου Κρήτης

 • 1
 • Συντάχθηκε 02-11-2020 13:10 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά (βάσει τιμής), με σκοπό την επιλογή αναδόχου/χων για την προμήθεια των ειδών των ακόλουθων τμημάτων: 1) γάντια και μάσκες (υφασμάτινες και επαναχρησιμοποιούμενες), προϋπολογισμού ποσού 10.930,00 € συμπ/νου ΦΠΑ, 2) αντλίες – περιέκτες, βάσεις αντισηπτικού, απολυμαντικά σπρέι και τζελ, προϋπολογισμού ποσού 17.820,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και 3) χειροπετσέτες, προϋπολογισμού ποσού 6.250,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και συνολικού προϋπολογισμού ποσού ύψους 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
  Οι ανωτέρω προμήθειες υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 3: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ 2014-2020, Άξονας Προτεραιότητας 2. Βελτίωση προοπτικών απασχόλησης και ανάπτυξης δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού, με τίτλο έργου ΕΛΚΕ «Υποστήριξη της ασφαλούς και ομαλής επαναλειτουργίας των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. με την παροχή υγειονομικού υλικού στους
  φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης», κωδικό 82361 και επιστημονικά υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Κωνσταντίνο – Αλκέτα Ουγγρίνη, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς πόρους.
  Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η κατάθεση προσφοράς ανά τμήμα (για ένα ή/και περισσότερα τμήματα του διαγωνισμού) και πάντως για το σύνολο των ειδών κάθε τμήματος.

  Τόπος κατάθεσης προσφορών: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης,

  Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, Χανιά, Κρήτη

   Γλώσσα υποβολής προσφορών: Ελληνική

  Υποβολή προσφορών: Με αποστολή του φακέλου της προσφοράς και υπό την προϋπόθεση της παραλαβής αυτού από το αρμόδιο Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, έως την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 15:00 μ.μ., επί ποινή αποκλεισμού. Αυτοπροσώπως ή με εκπρόσωπο μέχρι την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 (ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού) και ώρα 09:30 πμ, επί ποινή αποκλεισμού.

  Ημερομηνία Διενέργειας: Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ.Τόπος Διενέργειας: Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου.

  Γενικές Πληροφορίες σχετικά με το τεύχος της διακήρυξης δίδονται από το Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά Ακρωτηρίου, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης www.tuc.gr.

  Πληροφορίες Ειδικές και Τεχνικής Φύσεως δίδονται στο τηλέφωνο 28210 37336, ή στο e-mail: sseimenis@mail.tuc.gr.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της διακήρυξης, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής:
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Γενικοί και Ειδικοί Όροι Διαγωνισμού
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.)
  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012