Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών σε τρία (3) τμήματα Κ.Ε.82339

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-01-2022 09:14 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΖΑΓΚΑΡΟΛΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥΣ», με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια κα Αμαλία Κωτσάκη  και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82339, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα για την υποβολή προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, χαρακτηριστικών και προϋπολογισμού σύμφωνα με τα περιγραφόμενα της παρούσας πρόσκλησης. 

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  Κατηγορία δαπάνης/Κωδικός CPV: Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του έργου με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΖΑΓΚΑΡΟΛΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥΣ» και συγκεκριμένα την κατηγορία δαπάνης 14-03 Η/Υ και ηλεκτρονικά συγκροτήματα (Η/Υ, laptops, tablets, οθόνες, εκτυπωτές, ηλεκτρονικοί προβολείς και λοιπά περιφερειακά συστήματα)/ CPV 30000000-9.

  Τόπος παράδοσης: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κτήριο Κ4, Πολυτεχνείο Κρήτης, Κουνουπιδιανά, Χανιά

  Περιεχόμενο τεχνικής προσφοράς: Ο εκάστοτε προσκαλούμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παραρτήματος «Παράρτημα τεχνικών προδιαγραφών» της παρούσας. Η τεχνική προσφορά φέρει ημερομηνία, υπογραφή νομίμου εκπροσώπου και σφραγίδα της επιχείρησης.

  Περιεχόμενο οικονομικής προσφοράς: Ο εκάστοτε ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας υποβάλλει οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το «Παράρτημα Οικονομικής προσφοράς» της παρούσας. Η οικονομική προσφορά φέρει ημερομηνία, υπογραφή νομίμου εκπροσώπου, και σφραγίδα της επιχείρησης.

  Τρόπος υποβολής προσφοράς: Οι προσφορές υποβάλλονται αποκλειστικά έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης, Τμήμα Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων, Κτήριο Ε4.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Έως την Παρασκευή 28/01/2022 και ώρα 15:00.

   

   

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012