Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια αναλωσίμου εκτύπωσης (toner) Κ.Ε.82339

 • 1
 • Συντάχθηκε 21-01-2022 12:04 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗΣ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΙΕΡΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΖΑΓΚΑΡΟΛΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΤΟΥΣ», με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια κα Αμαλία Κωτσάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82339, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα προς υποβολή προσφοράς για την προμήθεια αναλωσίμου εκτύπωσης (toner), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, περιγραφής, προϋπολογισμού και τεμαχίων, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  CPV και κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: CPV 22900000-9 και κατηγορία δαπάνης 64-07 Έντυπα και γραφική ύλη (υλικά και έξοδα εκτυπώσεων, βιβλία, γραφική ύλη, αναλώσιμα γραφείου εκτός από τα invoices εξωτερικού που καταχωρούνται στο ΚΓΛ 64-98).

  Τόπος παράδοσης: Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Κτήριο Κ4, Πολυτεχνείο Κρήτης, Τ.Κ. 73100, Χανιά.

  Χρόνος παράδοσης: Εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της αναρτητέας στο ΚΗΜΔΗΣ απόφασης απευθείας ανάθεσης στον ανάδοχο.

   Τρόπος υποβολής προσφορών:

     Οι προσφορές υποβάλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
  • Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις kotsaki@arch.tuc.gr, amalli@isc.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς: Παρασκευή  28/01/2022 και ώρα 15:00.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012