Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Προκήρυξη μεγάλων οργάνων 2010

 • 1
 • Συντάχθηκε 24-02-2010 11:42 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -


  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

  1/2/2010

  Προκήρυξη

  Προμήθεια Ερευνητικού Εξοπλισμού και Δημιουργία Υποδομών Μεγάλης Κλίμακας για την προώθηση της αριστείας και της βελτίωσης του εκπαιδευτικού και ερευνητικού δυναμικού του Πολυτεχνείου Κρήτης για το έτος 2010 συνολικού προϋπολογισμού 900.000€

  Η Πρυτανεία, στα πλαίσια της προσπάθειας να αναβαθμίζει συνεχώς το επίπεδο της εκπαίδευσης και της έρευνας στο Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού και της δημιουργία υποδομών μεγάλης κλίμακας για την προώθηση της αριστείας και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού δυναμικού του Πολυτεχνείου Κρήτης συνολικού προϋπολογισμού 900.000€.

  Δικαίωμα να υποβάλλουν προτάσεις έχουν μέλη ΔΕΠ ή και ομάδες μελών ΔΕΠ όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος. Στην πρόταση θα πρέπει να αναφέρονται τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν για το Πολυτεχνείο από την προμήθεια του προτεινόμενου εξοπλισμού ή υποδομής, το κόστος κτήσης, οι προϋποθέσεις για την λειτουργία και την συντήρηση (οργανωτικά, προσωπικό, κόστος, αναλώσιμα), η τυχόν συμπληρωματικότητα σε σχέση με ήδη υπάρχοντα εξοπλισμό, οι εφαρμογές που θα προκύψουν, η ενδεχόμενη χρήση του για εκπαιδευτικούς σκοπούς, κλπ. Η επιλογή θα γίνει από επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν ο Πρύτανης, οι δύο Αντιπρυτάνεις και οι Πρόεδροι των Τμημάτων και θα συνεκτιμώνται οι ανάγκες και η αναμενόμενη ωφέλεια για το Ιδρυμα αλλά και το ποσόν που έχει λάβει από το 2006 το Τμήμα στο οποίο ανήκει το μέλος ΔΕΠ που κάνει την αίτηση για αγορά εξοπλισμού ή και υποδομών μεγάλης αξίας.

  Κάθε πρόταση θα πρέπει να αφορά την αγορά συγκεκριμένου εξοπλισμού ή υποδομής αξίας 50.000€ κατ’ ελάχιστον. Σε περίπτωση που η πρόταση αναφέρεται σε προμήθεια περισσοτέρων του ενός οργάνου/συσκευής θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι τα όργανα/συσκευές αποτελούν ένα ολοκληρωμένο σύνολο.

  Οι προτάσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην κα Παγώνα Μακρή pmakri<στο>mred.tuc[dot]gr με την ένδειξη ΜΕΓΑΛΑ ΟΡΓΑΝΑ με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2010.
  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012