Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαλειων Κ.Ε. 82362

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-11-2021 08:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Παρακολούθηση Υδροφόρου Ορίζοντα/Υπεδάφους και Παράκτιας Περιοχής στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου ΒΕΑ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Ομότιμο Καθηγητή κ. Ευάγγελο Γιδαράκο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82362, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα σε υποβολή προσφοράς για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού, ως αναλυτικά εκτίθεται στον κατωτέρω πίνακα ως προς την περιγραφή, την ποσότητα και το προϋπολογιζόμενο κόστος (καθαρή αξία και μετά ΦΠΑ) ανά τμήμα της διαδικασίας:

  ΤΜΗΜΑ 1: Telwin Technomig 210 Dual Synergic Ηλεκτροκόλληση Inverter 200A (max) MIG / TIG / Ηλεκτροδίου (MMA)

  ΤΜΗΜΑ 2: BOSCH GBM 50-2 Professional 1200W. Μαγνητικό δράπανο δύο ταχυτήτων με δυνατότητα τρυπήματος χάλυβα σε διάμετρο 1,5 έως 50 mm

  ΤΜΗΜΑ 3: Milwaukee M18 FPP2A2- 502P, κρουστικό δραπανοκατσάβιδο & παλμικό κατσαβίδι 18V με 2 Μπαταρίες Lion 5Ah, Φορτιστή και Βαλίτσα μεταφοράς.

  Προϋπολογιζόμενο συνολικό κόστος διαδικασίας: Το συνολικό προϋπολογιζόμενο κόστος της ανωτέρω δαπάνης (και για τα τρία τμήματα) δύναται να ανέλθει έως του ποσού των δύο χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων ευρώ (2.484,00 €) πλέον
  ΦΠΑ 24% και ποσού πεντακοσίων ενενήντα έξι ευρώ (596,00 €) και έως του ποσού των τριών χιλιάδων ογδόντα ευρώ (3.080,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

  CPV και κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: CPV 30100000-0 και κατηγορία δαπάνης 14-09 Λοιπός εξοπλισμός.

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: Έως την Δευτέρα 06 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

  Τρόπος υποβολής προσφορών:
  Η τεχνική – οικονομική προσφορά υποβάλλονται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παράρτηματος «Τεχνική – Οικονομική προσφορά» της παρούσας και αποστέλλονται με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  - Έντυπα, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ, Κτήριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης: Υπ’ όψιν Τμήματος
  Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων ή
  - Ηλεκτρονικά, στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: gidarako@mred.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012