Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Θέσεις Εργασίας
 • Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση μίσθωσης έργου ιδ. δικαίου με διπλ/χο Π.Ε. Μηχανικό Περιβάλλοντος Κ.Ε. 82503

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 1 σύμβαση μίσθωσης έργου ιδ. δικαίου με διπλ/χο Π.Ε. Μηχανικό Περιβάλλοντος Κ.Ε. 82503

 • 1
 • Συντάχθηκε 30-11-2021 14:26 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης, στο πλαίσιο υλοποίησης και προς υποστήριξη της εκτέλεσης του έργου με τίτλο «The Integrator-centric approach for realising innovative energy efficient buildings in connected sustainable green neighbourhoods - PROBONO, με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα Διονυσία Κολοκοτσά και με κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82503 ανακοινώνει τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποωολή προτάσεων σύναψης μίας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, με διπλωματούχο Π.Ε. Μηχανικό Περιβάλλοντος, με αντικείμενο την ανάπτυξη γραφημάτων γνώσεων (Knowledge Graphs) και μοντελοποίησης συστημάτων πρακτόρων (agent-based modelling) για την ενσωμάτωση καινοτομιών μέσω προηγμένων συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων σε πράσινες ενεργειακές γειτονιές.

  Διάρκεια σύμβασης: Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης, με σύγχρονη παράταση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου έως την λήξη του έργου, ή έως την λήξη τυχόν παρατάσεών του. Η ανανέωση πραγματοποιείται μετά από αίτημα του επιστημονικά υπευθύνου και σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και εφόσον έχει προβλεφθεί το κόστος της απασχόλησης στην αντίστοιχη κατηγορία αμοιβών του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

  Αμοιβή: Ποσό αμοιβής ύψους 15.600,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και όλων των νομίμων κρατήσεων για την συνολική διάρκεια της σύμβασης.

  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιονδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση, πρόταση εμπεριέχουσα τα παραπάνω αναφερόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής μέχρι την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) σε ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ.

  Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ιδιωτικό ταχυδρομείο λαμβάνεται υπ’ όψιν η ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην Πρόταση του ενδιαφερομένου. Αντικατάσταση του Φακέλου Υποψηφιότητας ή διόρθωση αυτού ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι την λήξη της προθεσμίας υποβολής αυτού.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012