Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Απόσπασμα έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων της με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 17291/2022 Πρόσκλησης Κ.Ε ΕΛΚΕ 82491.

  • 1
  • Συντάχθηκε 01-11-2022 09:52 Πληροφορίες σύνταξης

    Ενημερώθηκε: -

    Έγκριση του με αρ. πρωτ. ΕΛΚΕ 23188/24-10-2022 πρακτικές αξιολογήσεις προτάσεων της με αρ. πρωτ. 17291/04-08-2022 πρόσκλησης εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη μιας σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, στο πλαίσιο υλοποίησης αναγκών του έργου με « Ψηφιακή Πλατφόρμα για τον Σχεδιασμό και την Ταχεία Πρωτοτυποποίηση Ρούχων », με ακρωνύμιο -MANNEQUIN'' και κωδικός Τ2ΕΔΚ-04770 της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014-2020, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Μπιλάλη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82491. 


    Συνημμένα:

  • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012