Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια (2) παθητικών ρυθμιστών πίεσης Κ.Ε ΕΛΚΕ 81455.

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-09-2021 08:50 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «SHELL ΕΚΟ MARATHON», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Τσουρβελούδη Νικόλαο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81455, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού συγκεκριμένα στην προμήθεια δύο (2) παθητικών ρυθμιστών πίεσης, κατάλληλων για δίκτυο διανομής H2 καθαρότητας 99,999%, σύμφωνα με τις περιγραφόμενες στο παράρτημα της παρούσας τεχνικές προδιαγραφές και ποσότητες.

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: την 22η/09/2021 και ώρα 15:00.

  Η πρόσκληση απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012