Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

 • Όλες οι κατηγορίες
 • Δημόσιες Ανακοινώσεις
 • Προκηρύξεις / Διακηρύξεις
 • Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών και Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες των Σχολών και των Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης Πολυτεχνείου Κρήτης για το 2021

Hλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών και Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες των Σχολών και των Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης Πολυτεχνείου Κρήτης για το 2021

 • 1
 • Συντάχθηκε 15-09-2021 12:37 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 15-09-2021 14:02

  Το Πολυτεχνείο Κρήτης προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με ανοικτή διαδικασία, σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Περιφερειακών και Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες των Σχολών και των Υπηρεσιών του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Η σύμβαση υποδιαιρείται σε είκοσι οκτώ (28) Τμήματα ως αναλυτικά αυτά αναφέρονται στην υπ΄αριθμ 179/14.9.2021 Διακήρυξη του Πολυτεχνείου Κρήτης η οποία έχει αναρτηθεί στις 15.9.2021 στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) (ηλεκτρονική μορφή), Αρ. Συστήματος: 139313, στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης (www.tuc.gr στη διαδρομή: Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις/ Προκηρύξεις- Διακηρύξεις) και στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

  Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των  96.442,00  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός άνευ ΦΠΑ: 77.775,80 € ΦΠΑ: 18.666,20 €).

  CPV: Ως αναλυτικά αυτά αναφέρονται στην υπ΄αριθμ 179/14.9.2021 Διακήρυξη του Πολυτεχνείου Κρήτης.

  Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα ή για όλα τα τμήματα. Σε κάθε περίπτωση, οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν προσφορές για το σύνολο των ειδών του εκάστοτε τμήματος.

  Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό και τις πιστώσεις του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα του έργου της ΣΑΕ 046 με κωδικό 2020ΣΕ04600043 και τίτλο «Προμήθεια Βασικού εξοπλισμού Πολυτεχνείου Κρήτης (ΠΚ 2014ΣΕ5460009 & 2021ΣΕ54600010)», - Κ.Α.E: 9349Ζ με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.  Το έργο είναι ενταγμένο στη ΣΑΕ 046 και έχει επαρκές υπόλοιπο για την κάλυψη της δαπάνης. Σύμφωνα με το ΠΔ 80/2016 – άρθρο 5: «Τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) αποτελούν οι Συλλογικές Αποφάσεις (Σ.Α.) Έργων».

  Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και ενώσεις αυτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ΄αριθμ 179/14.9.2021 διακήρυξη.

  Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η υπ΄αριθμ 179/14.9.2021 διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν. 44112/2016 και στην Κ.Υ.Α. 64233 (ΦΕΚ Β’ 2453/9.6.2021) «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού  Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ).

  Καταληκτική Ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών: 18 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00.

  Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην παρ. 2.4.2 της υπ΄αριθμ. 179/14.9.2021 διακήρυξης στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Πολυτεχνείου Κρήτης, Κτήριο Ε5, Γραφείο 001, Πολυτεχνειούπολη Κουνουπιδιανά, 73100 Χανιά προκειμένου να πρωτοκολληθούν.

  Ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών: Η αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων θα γίνει μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΕΣΗΔΗΣ στις 22 Οκτωβρίου 2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

  Ζητούμενα δικαιολογητικά: Σύμφωνα την υπ΄αριθμ. 179/14.9.2021 διακήρυξη.

  Έξοδα δημοσιεύσεων : Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο/ τους αναδόχους. Το Πολυτεχνείο Κρήτης θα επιμερίσει τη δαπάνη δημοσιεύσεων, ανά τμήμα, αναλογικά και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος

  Επισυνάπτονται: (α) 179/14.9.2021 Διακήρυξη, (β) 178/14.9.2021 Περίληψη Διακήρυξης, (γ) 180/14.9.2021 Περίληψη στις Εφημερίδες, (δ) Τα ΕΕΕΣ (ανάλογα με τα τμήματα) σε μορφή zip, (ε) Παράρτημα Α' ''Τεχνικές Προδιαγραφές'' σε επεξεργάσιμη μορφή word, (στ) Παράρτημα Δ' ''Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφορας'' σε επεξεργάσιμη μορφή word (ζ)Έντυπο συλλογής στοιχείων εκπαιδευομένων (η) ενημέρωση ΟΦ για ζητήματα ορθής υποβολής προσφοράς (ι) Εγχειρίδιο χρήσης εγγεγραμένων ΟΦ

  Τμήμα Προμηθειών

  Μιχάλης Πρώιμος


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012