Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια υγρού αζώτου (ποσότητα σε λίτρα) για τη λειτουργία των συσκευών ανάλυσης BET

 • 1
 • Συντάχθηκε 08-10-2021 14:40 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη καινοτόμων καταλυτών για την αποτελεσματική απομάκρυνση N7Ox από τις εκπομπές αυτοκινήτων,   Τ7ΔΚΙ-00356     Ακρωνύμιο:CatEfDeNOX», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Ιωάννη Γεντεκάκη και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82068, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια υγρού αζώτου, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  Παράρτημα Τεχνικών Προδιαγραφών:

  Υγρό άζωτο (ποσότητα σε λίτρα) που θα χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία των συσκευών ανάλυσης BET (υλικών που παρασκευάζονται στο WP1 του έργου).


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012