Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Κ.Ε ΕΛΚΕ 82235.

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-10-2021 15:16 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας των Σχολών του Πολυτεχνείου Κρήτης (δαπάνες  για publication fees, conference fees, μελέτες πεδίου και δαπάνες ενίσχυσης των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών ΔΕΠ, Ε.Τ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και των φοιτητών των Σχολών κατόπιν απόφασης ΓΣ)-ΜΗΧΟΠ», με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γαλετάκη Μιχαήλ και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82235, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  Προϋπολογιζόμενο κόστος άνευ ΦΠΑ: 500,00 €

  Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 620,00 €

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: έως και την 20η/10/2021 και ώρα 15:00      

  Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

  elkesupplies@isc.tuc.gr και pentari@mred.tuc.gr και mgaletakis@isc.tuc.gr και christid@mred.tuc.gr 


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012