Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων Κ.Ε ΕΛΚΕ 81958.

 • 1
 • Συντάχθηκε 13-10-2021 15:19 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: -

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Προσδιορισμός της δυνατότητας αυτό-εξυγίανσης της Ανατολικής Μεσογείου από διαρροές πετρελαίου σε μεγάλα βάθη» με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια κ. Γοντικάκη Ευαγγελία και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 81958, προτίθεται να προβεί στην προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  Προϋπολογιζόμενο κόστος άνευ ΦΠΑ: 224,00 €

  Προϋπολογιζόμενο κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 277,76 €

  Προθεσμία υποβολής προσφορών:  έως και την 20η/10/2021 και ώρα 15:00     

  Τρόπος υποβολής προσφορών: Ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου egontikaki@isc.tuc.gr και elkesupplies@isc.tuc.gr.

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012