Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσίας παροχής γεύματος στα πλαίσια συνεδρίου Κ.Ε ΕΛΚΕ 82352.

 • 1
 • Συντάχθηκε 19-10-2021 14:37 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 19-10-2021 14:38

  Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ – ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ –ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΡΙΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ», με επιστημονικά υπεύθυνo τoν Καθηγητή κ. Σκουτέλη Νικόλαο και κωδικό έργου ΕΛΚΕ 82352, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής γεύματος catering 80 ατόμων, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παράρτημα της παρούσας.

  Προϋπολογιζόμενο κόστος: 903,40 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 

  Τρόπος υποβολής προσφορών:

  Έντυπη προσφορά η οποία θα φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης καθώς και υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, σε σφραγισμένο φάκελο στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

  Μ.Ο.Δ.Υ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

  Κτίριο Ε4, Πολυτεχνειούπολη, Κουνουπιδιανά, ΤΚ 73100 Χανιά Κρήτης

  Υπ’ όψιν Τμήματος Προμήθειας Αγαθών, Υπηρεσιών και Μισθώσεων

  Κα Κουντουράκη Μαρία , τηλ. 28210 37037

  Κα Κατσιούλη Μαρία , τηλ. 28210 37040

  ή ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: nskoutelis@isc.tuc.gr   και  elkesupplies@isc.tuc.gr.

  Επισημαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας, που θα υποβάλλει ηλεκτρονικά οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας, θα πρέπει η προσφορά να φέρει τη σφραγίδα της επιχείρησης καθώς και ψηφιακή υπογραφή από τον νόμιμο εκπρόσωπό της.

  Προθεσμία υποβολής προσφορών: Έως και την Παρασκευή 22η/10/2021 και ώρα 11:00 π.μ.

  Η πρόσκληση απευθύνεται προς κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα.

   


  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012