Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Νέα / Ανακοινώσεις / Συζητήσεις

ΕΛΚΕ-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

 • 1
 • Συντάχθηκε 04-06-2013 13:21 Πληροφορίες σύνταξης

  Ενημερώθηκε: 04-06-2013 14:18

  Υποβολή πρότασης για σύναψη έως μιας σύμβασης μισθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου.
  Θέση Απασχόλησης Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με σύμβαση έργου.
  Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ 6479/4-6-2013

  Το έργο «Ανάπτυξη νέων προϊόντων και αντιγράφων πολιτιστικής κληρονομιάς με χρήση ψηφιοποίησης και τεχνολογιών παραγωγής σε μικροκλίμακα (micromanufacturing)» (κωδικός έργου 09ΣΥΝ-62-331) με φορέα υλοποίησης το Πολυτεχνείο Κρήτης εντάσσεται στα πλαίσια της Δράσης εθνικής εμβέλειας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Πράξη Ι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ), του ΕΣΠΑ 2007 -2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους. Φορέας χρηματοδότησης είναι η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος o Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πολυτεχνείου Κρήτης ανακοινώνει την παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης για σύναψη έως μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ως ακολούθως:

  Θέση Απασχόλησης Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με σύμβαση έργου
  Διάρκεια απασχόλησης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 28.02.2014
  Ποσό : 8.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
  Τόπος εκτέλεσης έργου : Εργαστήριο Μικροκοπής και Κατασκευαστικής Προσομοίωσης, Πολυτεχνείο Κρήτης

  Αναλυτική πρόσκληση και πληροφορίες μπορούν να παίρνουν οι ενδιαφερόμενοι όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες των Δημοσίων Υπηρεσιών, από τη Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών και στα τηλέφωνα 28210
  37073 (κα Δασκαλάκη Χριστιάνα) & 28210 37052 (κ. Σπανουδάκη Νίκο), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση www.tuc.gr και του ΕΛΚΕ του Πολυτεχνείου Κρήτης www.elke.tuc.gr .
  Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν ή να αποστείλουν με οποιοδήποτε τρόπο αλλά με δική τους αποκλειστικά ευθύνη για την εμπρόθεσμη κατάθεση της πρότασης τους μέχρι την Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 και ώρα 14:00 (τέλος προθεσμίας) στη διεύθυνση:

  ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
  ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ
  Πλατεία Αγ. Τίτου, τέρμα οδού Αγίου Μάρκου, κτίριο Παλαιών Φυλακών
  Τομέας Διοικητικών Συναλλαγών

  Συνημμένα:

 • 1
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012